Spropitné

 

Dne 15.5.2017 vydalo MF druhou metofiku k EET

Vybíráme text upravující spropitné:

 

Spropitné je nepovinná platba vyjadřující míru spokojenosti zákazníka s poskytnutými službami, kterou výslovně neupravuje žádný právní předpis ČR.  

U spropitného z pohledu evidence tržeb záleží na konkrétních zvyklostech zařízení, zda si spropitné rozdělí zaměstnanci nebo zůstává  podnikateli.

 

Spropitné náleží zaměstnanci

V případě, kdy je spropitné příjmem zaměstnanců, tak příslušná částka nepodléhá evidenci tržeb, neboť se jedná o příjem ze závislé činnosti, tj. platba nezakládá rozhodný příjem (příjem z podnikání) .

 Jedná se o tyto situace:   

  • spropitné obdrží přímo zaměstnanci, tj. bez zasahování zaměstnavatele (platí i pro případy, kdy se část spropitného rozdělí mezi ostatními zaměstnance– kuchaře, číšníky).  V tomto případě spropitné nepodléhá evidenci tržeb, nicméně může být zaevidováno dobrovolně.  
  • spropitné obdrží zaměstnanci prostřednictvím zaměstnavatele, resp. zaměstnavatel je prostředník  a spropitné rozdělí mezi zaměstnance dle pravidel,  která jsou v dané provozovně nastavena (tj. nic  si z toho nenechává, funguje jako organizátor, skutečnými příjemci příjmů jsou zaměstnanci).  

 

Přestože je spropitné v těchto případech zpravidla  součástí jedné platby spolu s platbou za  stravovací službu – není povinnost evidovat částku  odpovídající spropitnému.

Nicméně pokud to  odpovídá zvyklostem příslušné provozovny, lze zvolit zaevidování celé částky (např. z důvodu, že  tak má zaměstnavatel nastaveny současné systémy).

 

Spropitné náleží zaměstnavateli

 V případě, kdy  je spropitné příjmem zaměstnavatele (podnikatele -provozovatele příslušného  zařízení), tak příslušná částka podléhá evidenci tržeb, neboť se jedná o příjem z podnikání.

Povinnost evidence se tedy vztahuje na celou částku, a to bez ohledu na to, zda je spropitné zaplaceno odděleně.

V takovém případě je nutné zaevidovat i tuto dodatečnou platbu.  

 

DPH

Spropitné jakožto platba, která nemá přímý vztah k  poskytovanému plnění, se nezahrnuje do základu  daně dle § 36 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).

Částka spropitného se nebude zohledňovat v položkách datové zprávy týkajících se DPH.  

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference