Covid - Gastro – Uzavřené provozovny

 

Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod.

Výzvu naleznete zde.

 

Jedná se o podporu při zavřené provozovně, s tím, že na každého zaměstnace se čerpá 400,- Kč na den.

 

Program podpory COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (dále jen „Program“) je určen podnikatelům, kterým byl přímo na základě krizových opatření vlády v rámci nouzového stavu, vyhlášeného od pondělí 5. října 2020 na území České republiky, zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb, a tím snížena schopnost generovat tržby.

Základní informace:

 • Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 • Podpora v rámci Výzvy bude za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.
 • Výše podpory činí 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena. Počet dnů je dán dobou mezi 9. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády, jde tak až o 79 dní (viz příloha 2 Výzvy). Do výpočtu se počítají zaměstnanci působících v daném sektoru (a/nebo spolupracující osoby OSVČ a/nebo jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.
 • Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 10. ledna 2021.
 • Výchozí alokace finančních prostředků pro Výzvu činí 2,5 mld. Kč.
 • Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit; uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá.
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Instrukce pro žadatele:

 • Doporučujeme žadatelům komunikovat ohledně své podané žádosti primárně prostřednictvím Nástěnky v systému AIS MPO. Jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem Vaší žádosti.

Kdo může o podporu žádat?

 • Výzva se vztahuje se na vymezený okruh krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů, uvedených v Příloze 2 Výzvy.
 • Žadatel musí mít zaměstnance v pracovním poměru, a/nebo spolupracující osobu OSVČ, a/nebo jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele.
 • Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly tržby, a to za období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí roku 2019 s tím, že pokles tržeb byl alespoň o 30 % (v případě zahájení podnikání až po datu 1. října 2019 se porovnává období oproti třetímu čtvrtletí 2020).
 • Podmínkou pro čerpání podpory bude, že žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

 

Za každého zaměstnance v hlavním pracovním poměru, případně spolupracující OSVČ, bude možné čerpat 400 korun na den.

Na dotaci bude nárok za ty dny, kdy měla provozovna zavřeno. Jestliže například o dotaci požádá stravovací zařízení s deseti zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, dostane provozovatel 4000 korun za den, tedy 120 tisíc korun za měsíc. Za období uzavření, tedy za 74 dnů, jde celkem o 296 tisíc korun.

Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému MPO, přes který se například podává žádost o dotaci z programu COVID – Nájemné. Potřebná výzva by měla být zveřejněna 15. ledna, přičemž na podání žádosti bude nejméně 30 dnů.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference