Podíl na zisku z hlediska příjemce

 

Zdanění podílu na zisku se liší dle toho zda příjemce je:

  • právnická osoba (firma)
  • fyzická osoba

 

Příjemcem podílu na zisku je právnická osoba 

Dle §19, písmeno zf) zákona o daních z příjmů,  jsou příjmy z dividend a podílu na zisku vyplácené dceřinou společností od daně osvobozeny pro mateřskou společnost.

 

Mateřská společnost

Mateřská firma (příjemce) je akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným a má v dceři alespoň 10% na kapitálu (§19, odst.3, písmeno b)
 

Dceřinná společnost:

Dceřinná společnost   je akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným na jejímž kapitálu má mateřská společnost podíl po dobu nejméně 12 měsíců alespoň ve výši 10% kapitálu (§19, odst.3, písmeno c)


Dle §19, odst.4, lze uplatnit osvobození i tehdy, pokud účast netrvá ještě 12 měsíců s tím, že následně musí být splněna. Pokud v budoucnosti dodržena nebude, postupuje se dle §19, odst.4, písmeno a) nebo b).

 

Dle §23, odst.4, písmeno a) se do základu daně nezahrnují příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou dle §36.


Dle článku II přechodných ustanovení se osvobození příjmů podle § 19 odst. 1 písm. zf), zg) a zj) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, se použije na příjmy, o jejichž výplatě rozhodla valná hromada nebo jiný orgán, který o výplatě těchto příjmů rozhoduje poté, kdy vstoupí smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

 

Příjemce podílu na zisku je fyzická osoba

Je-li příjemce podílu na zisku fyzická osoba, z podílu na zisku se sráží srážková daň ve výši 15 %.

 

Odvod srážkové daně zajistí společnost která zisk vyplácí.

Protože se jedná o srážkovou daň, tak příjemce podílu na zisku tento příjem do svého případného daňového přiznání neuvádí.

Podíl na zisku nepodléhá u společníka ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

 

Účtování

  • 665 - Výnosy z dlohodobého finančního majetku
  • 378.02 - Pohledávky z podílu na zisku

 

Text Částka Účet Strana
Nárok na podíl na zisku

850

665 D
Nárok na podíl na zisku 850 378.02 MD

 

Kurzové rozdíly

Pokud je podíl na zisku vyplácen v cizí měně, tak mohou vzniknout kurzové rozdíly.

Tyto kurzové rozdíly jsou daňově účinné a to i v tom případě, že podíl na zisku je od daně z příjmů osvobozen.

V legislativě není žádné ustanovení týkající se daňové uznatelnosti kurzových rozdílů v závislosti na daňové uznatelnosti příslušné pohledávky nebo závazku.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference