Výpočet DPH do 1.4.2019

 

Dnem 1.4.2019 se změnil způsob výpočtu DPH.

Tato kapitola již tedy není aktuální

 

Výpočet DPH z ceny včetně daně

Postup jak spočítat výši daně z ceny včetně DPH určuje zákon o DPH.
 
Nejprve se vypočítá koeficient jako podíl, v jehož čitateli je příslušná výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby.
Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa.

Daň se vypočítá jako součin ceny včetně daně a koeficientu.

DPH lze zaokrouhlit na nejbližší měnovou jednotku v oběhu nebo ponechat v haléřích.

Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl ceny včetně daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Příklad:

Máme cenu ve výši 3.400,- Kč v sazbě 15%

Výpočet koeficientu: 15 / 115 = 0,1304

Výpočet DPH: 0,1304 × 3.400 = 443,36 Kč

 

Legislativa

 

§ 37 zákona o DPH - Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.

(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference