Přenos daňové povinnosti

 

Režim přenesení daňové povinnosti - tzv. revers charge je zvláštním režimem DPH.

Tento režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

 

Na rozdíl od běžného  uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu má dodavatel (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na odběratele.

 

V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel).

 

Dodavatel vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.


Režim přenesení daňové povinnosti je v zákoně o DPH upraven od 1.4.2011 v ustanoveních § 92a (obecná pravidla) a dále v § 92b až 92e.

 

Ustanovení § 92a, odst.7 zákona o DPH:

(7) Mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

 

Datum povinnosti přiznat daň

Zákon o DPH, § 92a:

(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

3) Režim přenesení daňové povinnosti v případě, že plátce, který poskytnul nebo přijal zdanitelné plnění, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, nelze použít do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce.

(4) Pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, použije se režim přenesení daňové povinnosti při uskutečnění zdanitelného plnění na daň vypočtenou ze základu daně stanoveného podle § 37a odst. 1.

 

Záloha při režimu přenesení daňové povinnosti

Pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, tj. byla poskytnuta záloha, kdy plnění bude v tomto režimu, pak zálohu nezdaňujeme.

Použijeme režim přenesení daňové povinnosti až při uskutečnění zdanitelného plnění.

 

V případě, že se jedná o vybrané zboží u kterého je stanovena částka od které zboží spadá do režimu přrnosu daňové povinnosti,  je nutné znát celkovou hodnotu plnění.

Pokud přesáhne určený limit, tak se bude aplikovat RPDP (zálohová platba se nebude zdaňovat a rozhodující pro zdanění bude až datum uskutečnění zdanitelného plnění).

V opačném případě se postupuje podle běžného režimu.

 

Nárok na odpočet daně

Pokud poskytovatel plnění nepostupuje podle daného režimu přenesení daňové povinnosti a při uskutečnění zdanitelného plnění uplatní daň na výstupu a výši daně uvede na daňovém dokladu, nemá příjemce plnění nárok na odpočet daně uvedené na daňovém dokladu, protože je podle § 72 zákona o DPH oprávněn k odpočtu daně, kterou se rozumí daň, která je stanovena podle zákona o DPH, tedy pouze té daně, kterou sám přizná.


Poskytovatel plnění postupuje v takovém případě podle obecné zásady pro opravu výše daně podle § 43 zákona o DPH.

 

Kontrolní hlášení

Od roku 2016 se ruší Výpis z evidence (zde se uváděla plnění s přenosem daňové povinnosti).

Od uvedeného data se daná plnění uvádějí do kontrolního hlášení.

 

  • Uskutečněná plnění při přenosu daňové povinnosti v tuzemsku uvádíme v kontrolním hlášení v oddíle A.1. 
  • Přijaté plnění při přenosu daňové povinnosti v tuzemsku uvádíme v kontrolním hlášení v oddíle B.1. 

 

Daňové přiznání

Odběratel uvádí v daňovém přiznání  tato plnění na:

  • řádek 10 - uskutečněná plnění příjemce zboží nebo služeb při přenosu v základní sazbě
  • řádek 11 - uskutečněná plnění příjemce zboží nebo služeb při přenosu ve snížené sazbě
     

Dodavatel uvádí v daňovém přiznání  tato plnění na:

  • řádek 25 - režim přenesení daňové povinnosti – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb.

 

 

Další informace na stránkách finanční správy

GFŘ podrobné pokyny zveřejňuje na svém webu.

 

Informace o přenosu daňové povinnosti na webu finanční správy

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference