Nákladové úroky právnických osob

 

 Jedná se o nákladové úroky právnických osob, fyzické osoby žádné omezení nemají.

 

Nákladové úroky jsou úroky z přijatých půjček a úvěrů.

Tyto úroky jsou nákladem, ale aby byly daňově uznatelné, musíme provést jejich test.

 

Posouzení, zda a v jaké výši je úrok ze zápůjček a úvěrů poskytnutých fyzickou osobou daňově uznatelný, může být velice komplikované v situaci, kdy tyto úroky podléhají např. testu nízké kapitalizace nebo jiným omezením daňové uznatelnosti a k úhradě dojde v jiném období, než byl úrok zaúčtovaný.

Nejprve je totiž nutno pro každý rok posoudit, zda daný úrok splňuje veškeré podmínky daňové uznatelnosti a teprve poté lze testovat zaplacení.

 

Příklad:

V roce 2023 jsme zaúčtovali úroky 10.000,-, tyto úroky nebyly v roce 2023 zaplaceny.

Nejdříve provedeme test, zda budou po zaplacení daňově uznatelné.

Podle toho zaúčtujeme na správný účet 562. Souvztažně se správným účtem např. 365.

Zaplacení úroků potom sledujeme na účtu 365.02 a dané platby promítáme do daňového přiznání.

Použité účty:

 • 365.02 - Úroky společníkům
 • 365.NN - Úroky společníkům nedaňové

 

Text Částka Účet Strana
Nikdy neuznatelné úroky 8.000,- 562.NN MD
Nikdy neuznatelné úroky 8.000,- 365.NN MD
Uznatelné úroky po zaplacení 2.000,- 562.N D
Uznatelné úroky po zaplacení 2.000,- 365.02 D

 

 

Úroky z půjček od fyzických osob

Dle zákona o daních z příjmů, § 24 odst. 2 písm. zi), úroky z půjček poskytnutých fyzickou osobou jsou daňovým nákladem pouze tehdy, pokud byly zaplaceny.

 

Úroky z půjček od spojených osob

Úroky z půjček od spojených osob nejsou daňově účinné náklady, o kterou úhrn úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období přesahuje čtyřnásobek výše vlastního kapitálu.

Do půjček se nezahrnují úvěry a půjčky, z nichž jsou úroky kapitalizovány do ocenění majetku nebo se jedná o bezúročné půjčky.

Jedná se o test nízké kapitalizace, který najdete v další kapitole.

 

Nadměrné výpůjční výdaje

Limit pro omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů je stanoven jednou z vyšších částek:

 • 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy (tzv. daňové EBITDA), nebo 
 • 80.000.000 Kč.

Z výše uvedeného plyne, že 80.000.000 Kč je vždy limitem pro daňovou uznatelnost, ledaže 30 % EBITDA je vyšší než částka 80.000.000 Kč.

Pokud tedy máme výpůjční náklady nižší než 80 mil. Kč, tak se nás toto ustanovení netýká.

 

Zákon o daních z příjmů

 

§ 23e - nadměrné výpujční výdaje

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů

(1) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů právnických osob se zvyšuje o částku odpovídající kladnému rozdílu mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšší z částek

 • a) 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy, nebo
 • b) 80.000.000 Kč.

(2) Nadměrnými výpůjčními výdaji se pro účely daní z příjmů rozumí výpůjční výdaje, které jsou výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, po odečtení zdanitelných výpůjčních příjmů za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

(3) Výpůjčním výdajem se pro účely daní z příjmů rozumí

 • a) finanční výdaj,
 • b) výdaj, který svou podstatou představuje plnění za poskytnutí úvěrového finančního nástroje, bez ohledu na závazek, ze kterého takové plnění plyne,
 • c) pomyslný úrok v rámci derivátu,
 • d) výdaj související s derivátem sjednaným za účelem zajištění rizika souvisejícího se závazkem podle písmen a) až c),
 • e) výdaj v podobě kursového rozdílu souvisejícího se závazkem podle písmen a) až d),
 • f) úrok obsažený v úplatě na základě závazku o přenechání majetku k úplatnému užití s právem na následné úplatné nabytí tohoto majetku stranou tohoto závazku,
 • g) úrok, který je součástí ocenění majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví,
 • h) výdaj obdobný výdaji podle písmen a) až g).

(4) Výpůjčním příjmem se pro účely daní z příjmů rozumí příjem ve formě úroku z úvěrového finančního nástroje a obdobný příjem z titulu podle odstavce 3.

(5) Daňovým ziskem před úroky, zdaněním a odpisy se pro účely daní z příjmů rozumí úhrn za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání,

 • a) výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji upraveného podle tohoto zákona s výjimkou úpravy v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů,
 • b) základů daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • c) samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 21 odst. 4,
 • d) odpisů majetku uplatněných jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů,
 • e) kladného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu nebo kladného rozdílu mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy uplatněného jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a
 • f) nadměrných výpůjčních výdajů.

(6) Pokud byl výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvýšen v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, lze o částku, o kterou byl takto zvýšen, snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v následujících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, a to až do výše kladného rozdílu mezi limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a nadměrnými výpůjčními výdaji za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Možnost snížit si výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji nepřechází na právního nástupce.

 

§ 25, odst 1. písm.w - úroky spojených osob

Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména


w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrových finančních nástrojů od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěrového finančního nástroje banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrových finančních nástrojů. V případě, že podmínkou pro poskytnutí úvěrového finančního nástroje dlužníkovi věřitelem je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, zápůjčky nebo vkladu tomuto věřiteli osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto ustanovení a vzhledem k tomuto úvěrovému finančnímu nástroji věřitel za osobu spojenou ve vztahu k dlužníkovi,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference