Nákladové úroky právnických osob

 

 Jedná se o nákladové úroky právnických osob, fyzické osoby žádné omezení nemají.

 

Nákladové úroky jsou úroky z přijatých půjček a úvěrů.

Tyto úroky jsou nákladem, ale aby byly daňově uznatelné, musíme provést jejich test.

 

Úroky z půjček od fyzických osob

Dle zákona o daních z příjmů, § 24 odst. 2 písm. zi), úroky z půjček poskytnutých fyzickou osobou jsou daňovým nákladem pouze tehdy, pokud byly zaplaceny.

 

Úroky z půjček od spojených osob

Úroky z půjček od spojených osob nejsou daňově účinné náklady, o kterou úhrn úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období přesahuje čtyřnásobek výše vlastního kapitálu.

Do půjček se nezahrnují úvěry a půjčky, z nichž jsou úroky kapitalizovány do ocenění majetku nebo se jedná o bezúročné půjčky.

Jedná se o test nízké kapitalizace, který najdete v další kapitole.

 

Nadměrné výpůjční výdaje

Limit pro omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů je stanoven jednou z vyšších částek:

 • 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy (tzv. daňové EBITDA), nebo 
 • 80.000.000 Kč.

Z výše uvedeného plyne, že 80.000.000 Kč je vždy limitem pro daňovou uznatelnost, ledaže 30 % EBITDA je vyšší než částka 80.000.000 Kč.

Pokud tedy máme výpůjční náklady nižší než 80 mil. Kč, tak se nás toto ustanovení netýká.

 

Zákon o daních z příjmů

 

§ 23e - nadměrné výpujční výdaje

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů

(1) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů právnických osob se zvyšuje o částku odpovídající kladnému rozdílu mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšší z částek

 • a) 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy, nebo
 • b) 80.000.000 Kč.

(2) Nadměrnými výpůjčními výdaji se pro účely daní z příjmů rozumí výpůjční výdaje, které jsou výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, po odečtení zdanitelných výpůjčních příjmů za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

(3) Výpůjčním výdajem se pro účely daní z příjmů rozumí

 • a) finanční výdaj,
 • b) výdaj, který svou podstatou představuje plnění za poskytnutí úvěrového finančního nástroje, bez ohledu na závazek, ze kterého takové plnění plyne,
 • c) pomyslný úrok v rámci derivátu,
 • d) výdaj související s derivátem sjednaným za účelem zajištění rizika souvisejícího se závazkem podle písmen a) až c),
 • e) výdaj v podobě kursového rozdílu souvisejícího se závazkem podle písmen a) až d),
 • f) úrok obsažený v úplatě na základě závazku o přenechání majetku k úplatnému užití s právem na následné úplatné nabytí tohoto majetku stranou tohoto závazku,
 • g) úrok, který je součástí ocenění majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví,
 • h) výdaj obdobný výdaji podle písmen a) až g).

(4) Výpůjčním příjmem se pro účely daní z příjmů rozumí příjem ve formě úroku z úvěrového finančního nástroje a obdobný příjem z titulu podle odstavce 3.

(5) Daňovým ziskem před úroky, zdaněním a odpisy se pro účely daní z příjmů rozumí úhrn za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání,

 • a) výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji upraveného podle tohoto zákona s výjimkou úpravy v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů,
 • b) základů daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • c) samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 21 odst. 4,
 • d) odpisů majetku uplatněných jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů,
 • e) kladného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu nebo kladného rozdílu mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy uplatněného jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a
 • f) nadměrných výpůjčních výdajů.

(6) Pokud byl výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvýšen v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, lze o částku, o kterou byl takto zvýšen, snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v následujících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, a to až do výše kladného rozdílu mezi limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a nadměrnými výpůjčními výdaji za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Možnost snížit si výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji nepřechází na právního nástupce.

 

§ 25, odst 1. písm.w - úroky spojených osob

Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména


w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrových finančních nástrojů od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěrového finančního nástroje banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrových finančních nástrojů. V případě, že podmínkou pro poskytnutí úvěrového finančního nástroje dlužníkovi věřitelem je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, zápůjčky nebo vkladu tomuto věřiteli osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto ustanovení a vzhledem k tomuto úvěrovému finančnímu nástroji věřitel za osobu spojenou ve vztahu k dlužníkovi,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference