Odložená daň

 

Splatná daň představuje závazek vůči finančnímu úřadu, odložená daň je pouze účetní veličina.

Odložená daň může být pohledávka nebo závazek.

 

Odložená daň vzniká typicky:

  • z rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy
  • z daňové ztráty
  • z rezerv (které nejsou daňově uznatelné)
  • z opravných položek (které nejsou daňově uznatelné)

 

Odpisy

Nejčastějším důvodem odložené daně jsou odpisy.

Zatímco daňové odpisy jsou dány zákonem o daních z příjmů, účetní odpisy si účetní jednotka stanoví sama dle svého odpisového plánu.

V případě, že účetní jednotka stanoví účetní odpisy ve stejné výši jako daňové, odložená daň nevzniká.

Odložená daň nebo pohledávka vzniká jako rozdíl mezi účetní zůstatkovou cenou a daňovou zůstatkovou cenou:

  • účetní zůstatková cena > daňová zůstatková cena = odložený daňový závazek
  • účetní zůstatková cena < daňová zůstatková cena = odložená daňová pohledávka

 

Příklad:

Rok Účetní zůstatek Daňový zůstatek Rozdíl
2021 150.000 90.000 60.000

Z příkladu plyne, že budeme dávat do účetních nákladů v dalších letech o 60.000,- více než jsou daňově uznatelné náklady.

Nedaňové náklady tedy budou 60.000,-. Toto je právě odložený daňový závazek.

 

Jak ho spočítáme?

Odložený daňový závazek musíme počítat po letech, dejme tomu, že daný majetek budeme odepisovat následující 3 roky:

Nemáme informaci o tom, že se bude měnit sazba daně z příjmů, takže použijeme aktuální sazbu.

Rok Účetní odpis Daňový odpis Rozdíl Sazba daně v daném roce Odložený závazek
2022 50.000 30.000 20.000 19 20.000 * 0.19 = 3.800
2023 50.000 30.000 20.000 19 20.000 * 0.19 = 3.800
2024 50.000 30.000 20.000 19 20.000 * 0.19 =3.800

 

Daňová ztráta

Odloženou daňovou pohledávku získáme typicky tehdy, pokud účetní jednotka eviduje daňovou ztrátu z minulých let uplatnitelnou v následujících obdobích.

Musíme při tom zkoumat, zda uplatněnou daňovou ztrátu budeme skutečně nárokovat. Někdy to možné není (změna společníků, změna činnosti..)

 

Rezervy

Pokud tvoříte daňově neuznatelnou rezervu na budoucí uznatelný náklad, tak je tato rezerva důvodem pro výpočet odložené daně.

V případě, že budeme tvořit rezervu, která je daňově uznatelná, pak daná rezerva do výpočtu odložené daně nestupuje.

 

Opravné položky

Odložená daň vzniká v okamžiku, kdy vytváříte opravné položky, které nejsou daňově uznatelné.

Jedná se např. o účetní opravné položky k zásobám nebo majetku.

 

Neuhrazené smluvní penále

Odložená daň vzniká v okamžikukdy máte nezaplacené smluvní penále.

Penále sice máte v nákladech, ale do daňových nákladů vstupují až v okamžiku platby. Jedná se tedy o odloženou daň.

 

Účtování

O odložené dani se účtuje rozdílně v prvním roce jejího vykazování a potom v dalších letech.

Při prvním vykazování odložené daně se odložená daň, která se vztahuje k minulému období, účtuje pouze do účtové skupiny 42 – Fondy ze zisku.

Tento účet se potom vykazuje v rozvaze mezi jinými výsledky hospodaření minulých let.

Část, která se vztahuje k běžnému období, je zachycena v nákladové skupině 59 – Daně z příjmu a na příslušném účtu účetní skupiny 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka.

V případě, že se změní sazba daně z příjmů, je nutno zůstatek účtu ve skupině 48 přepočítat.

 

Účet 481 doporučujeme vytvořit jako saldokontní a do variabilního symbolu psát rok které se odložená daň týká.

  • 592.N - Odložená daň (nedaňový účet)
  • 481.01 - Odložený daňový závazek (pasiva, zůstatek na straně D - doporučujeme vytvořit jako saldokontní účet))
  • 481.02 - Odložená daňová pohledávka (aktiva, zůstatek na strane MD - doporučujeme vytvořit jako saldokontní účet)
  • 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let (pasiva, zůstatek na straně D)

 

Účtování o odložené dani z minulých let

Text Částka Účet Strana
Odložený daňový závazek minulých let 10.000 481 D
Odložený daňový závazek minulých let 10.000 426 MD

 

Účtování o odložené dani budoucích let

Text Částka Účet Strana Poznámka
Odložený daňový závazek 18.000 592.N MD nedaňový účet
Odložený daňový závazek roku 2022 10.000 481.01 D saldo
Odložený daňový závazek roku 2023 8.000 481.01 D saldo

 

Vyúčtování odložené dani

V roce 2022 musíme odložený daňový závazek rozpustit.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Rozpuštění odloženého daňového závazku v roce 2022 -10.000 592.N MD nedaňový účet
Rozpuštění odloženého daňového závazku v roce 2022 -10.000 481.01 D saldo

 

 

Vyhláška č.500/2002

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví


§ 59 - Metoda odložené daně

(1) O odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (§ 18 odst. 4 zákona). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.

(2) Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy odložená daň ve vztahu k výsledku hospodaření zjištěnému v účetnictví bude uplatněna v pozdějším období, a proto při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový dluh nebo pohledávka uplatněny. Pokud tato sazba daně známa není, použije se sazba platná v příštím účetním období.

(3) Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda podle odstavce 2 vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.

(4) Odložená daňová pohledávka nebo odložený daňový dluh se zjistí jako součin výsledného rozdílu a sazby daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů. Změní-li se sazba daně z příjmů, je nutno přepočítat zůstatek účtu odložené daně a rozdíl zaúčtovat prostřednictvím účtu v účtové skupině 59.

(5) Účetní jednotka účtuje o odloženém dluhu vždy a o odložené daňové pohledávce s ohledem na zásadu opatrnosti.

(6) Při prvním účtování o odložené dani se část odložené daně, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, zaúčtuje na účtech účtové skupiny 42 a část, která se vztahuje k běžnému účetnímu období, na účtech účtové skupiny 59. V následujících letech se na účtu účtové skupiny 48 účtuje zvýšení nebo snížení odložené daně meziročně vypočtené ze všech přechodných rozdílů. V případě změny metody se vzniklé rozdíly zaúčtují na účtech účtové skupiny 42.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference