Předčasné ukončení finančního leasingu bez odkupu majetku

 

Typické důvody pro ukončení leasingu bez odkupu majetku

  • Odstoupením od smlouvy
  • Odcizením majetku
  • Poškozením majetku

 

V případě, že leasingová smlouva je ukončena předčasně, aniž je předmět pronájmu odkoupen, je tato smlouva považována podle § 24 odst. 6 ZDP za smlouvu, kdy se předmět leasingu vrací po skončení nájemní smlouvy pronajímateli.


Daňový náklad je v tomto případě pouze poměrná část nájemného, připadající ze sjednané doby nájmu na skutečnou dobu nájmu.

 

Pokud tedy v okamžiku ukončení smlouvy máte ještě časové rozlišení např. akontace, tak tato nerozpuštěná část akontace nebude daňovým nákladem.

 

Odcizení majetku

Stejně se postupuje při ukončení leasingu z důvodu odcizení najatého majetku, je podle zákona o dani z příjmů daňově uznatelným výdajem poměrná část časově rozlišeného nájemného.

 

Pokud je k dispozici potvrzení policie, že byla krádež způsobena neznámým pachatelem, je takto vzniklá škoda daňově uznatelným nákladem pronajímatele.

 

Je-li však znám pachatel, je vzniklá škoda daňově uznatelná pouze do výše předepsané náhrady k úhradě.

 

Poškození nebo zničení majetku

Stejně se postupuje také v případě, kdy dojde k předčasnému ukončení smlouvy o finančním pronájmu, z důvodu poškození nebo zničení předmětu pronájmu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference