Daň z nemovitostí

 

Daň z nemovitých věcí tvoří:

  • daň ze staveb
  • daň z pozemku

Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku.

 

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Ke změnám skutečností rozhodných pro daň, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží.

 

Kdo je plátce daně

Poplatníkem daně je většinou její vlastník.

Ve výjimečných případech může daň platit nájemce nebo uživatel stavby či pozemku.

Spoluvlastníci stavby platili daň až do roku 2010 společně a nerozdílně, od roku 2011 ale může každý platit jen svou část. Stejně mohou postupovat spoluvlastníci pozemků.

 

Kdo podává přiznání

Přiznání k dani z nemovitostí se podává do 31.ledna.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí se týká každého, kdo si v předcházejícím roce:

  • koupil nemovitost
  • dostal nemovitost darem
  • došlo ke změně skutačností pro vyměření daně (přístavba nemovitosti, změna pole na stavební parcelu...)

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat.

V těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daňové povinnosti. Daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

 

Kde se přiznání podává

Správu daně z nemovitostí vykonává čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze.

Daňové přiznání se vyplňuje za všechny nemovitosti v daném kraji.

 

Platba daně

Pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání, finanční úřad Vám zašle složenku
s předepsanou výší daně.

Daň z nemovitosti musí být zaplacena do konce května.

 

Jestli výše daně přesáhne pět tisíc korun, může se rozdělit na dvě stejné splátky.

  • první polovina se musí zaplatit do konce května
  • druhá polovina se musí zaplatit do konce listopadu

 

 

Na úvod nejdůležitější informace: povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí se týká každého, kdo si v roce 2013 koupil nemovitost, případně ji dostal darem.  Daňové přiznání ovšem musíte podat také v případě, že jste si pořídili nemovitost už dřív, ale letos se změnily skutečnosti, které jsou pro vyměření daně rozhodující – kupříkladu když se z dřívějšího pole stala stavební parcela nebo pokud jste přistavovali a změnila se tak výměra nemovitosti.

Zdroj: http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/277085-dan-z-nemovitosti-2014-prehled-a-aktualni-danovy-formular

Na úvod nejdůležitější informace: povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí se týká každého, kdo si v roce 2013 koupil nemovitost, případně ji dostal darem.  Daňové přiznání ovšem musíte podat také v případě, že jste si pořídili nemovitost už dřív, ale letos se změnily skutečnosti, které jsou pro vyměření daně rozhodující – kupříkladu když se z dřívějšího pole stala stavební parcela nebo pokud jste přistavovali a změnila se tak výměra nemovitosti.

Zdroj: http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/277085-dan-z-nemovitosti-2014-prehled-a-aktualni-danovy-formular

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference