Účtování fúze

 

V průběhu roku účetní jednotka de facto spojí účetní deníky obou společností, přičemž pokud mezi nimi proběhly jakékoliv transakce, účetní je z deníku vyloučí.

 

Účtování fúze má následující fáze

  1. K rozhodnému dni (většinou 1.ledna) převedeme zůstatky dcery do matky jako zahajovací rozvahu
  2. Dcera až do zápisu fúze do obchodního rejtříku vede svoje účetnictví
  3. Pokud se fúze uskuteční, do matky doúčtujeme rozdíly v účetnictví dcery mezi počátečním a konečným stavem jako konečnou rozvahu
  4. Pokud se fúze neuskuteční, tak z matky zahajovací rozvahu odúčtujeme

 

Zahajovací rozvaha

Pro lepší pochopení si uvedeme následující příklad:

Matka s.r.o. fúzuje s Dcerou s.r.o.

Rozhodný den je 1.ledna daného roku.

 

V Matce musíme zaúčtovat aktiva a pasiva Dcery ke dni 1.ledna daného roku.

Typ knihy: Interní doklad

Období: Počáteční stavy

Osoba: Dcera s.r.o.

Variabilní symbol: fúze

Pro pohledávky a závazky vytváříme jeden saldokontní případ s osobou Dcera s.r.o., variabilní symbol fúze.

Saldokontní případy nerozúčtováváme podle jednotlivých dlužníků (věřitelů).

Pro lepší přehlednost zůstatky účtů uvažujeme ve výši 100,- Kč.

Text Částka Účet Strana Pohyb Poznámka
Zahajovací rozvaha při fúzi aktiva 100 022 MD Počáteční převod dat Nevytváříme inventární karty
Zahajovací rozvaha při fúzi aktiva 100 211 MD Obyčejný -
Zahajovací rozvaha při fúzi aktiva 100 221 MD Obyčejný -
Zahajovací rozvaha při fúzi aktiva 100 311 MD Obyčejný Vytvoříme saldo
Zahajovací rozvaha při fúzi pasiva 100 082 D Počáteční převod dat Nevytváříme inventární karty
Zahajovací rozvaha při fúzi pasiva 100 321 D Obyčejný Vytvoříme saldo
Zahajovací rozvaha při fúzi pasiva 200 411 D Obyčejný -

 

Konečný převod

Dcera v průběhu roku dále účtovala ve svém účetnictví další účetní případy.

Fúze se uskutečnila, takkže ke dni zápisu do obchodního rejsříku Dcera s.r.o. zanikla.

Konečné zůstatky tedy musíme převést do účetnictví Matka s.r.o.

Díky tomu, že jsme již do Matky zaúčtovali počáteční zůstatky, tak budeme účtovat pouze dosažené obraty Dcery v průběhu roku.

V konečné rozvaze budeme účtovaty i náklady a výnosy.

 

Konečné zůstatky dcery ke dni výmazu z obchodního rejstříku:

Účet Počáteční stav k 1.lednu Konečný stav ke dni zápisu do OR Obrat Kč Strana
022 100 120 20 MD
211 100 120 20 MD
221 100 120 20 MD
311 100 120 20 MD
082 100 120 20 D
321 100 120 20 D
411 200 200 0 D
518 0 60 60 MD
601 0 100 100 D

 

V Matce musíme zaúčtovat aktiva, pasiva, náklady a výnosy Dcery ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

Typ knihy: Interní doklad

Období: Počáteční stavy

Osoba: Dcera s.r.o.

Variabilní symbol: fúze

Pro pohledávky a závazky hledáme saldokontní případ s osobou Dcera s.r.o., variabilní symbol fúze (měl by již existovat ze zahajovací rozvahy).

Saldokontní případy nerozúčtováváme podle jednotlivých dlužníků (věřitelů). To uděláme až dalším dokladem.

Text Částka Účet Strana Pohyb Poznámka
Konečný převod při fúzi aktiva 20 022 MD Počáteční převod dat Nevytváříme inventární karty
Konečný převod při fúzi aktiva 20 211 MD Obyčejný -
Konečný převod při fúzi aktiva 20 221 MD Obyčejný -
Konečný převod při fúzi aktiva 20 311 MD Obyčejný Vytvoříme saldo
Konečný převod při fúzi pasiva 20 082 D Počáteční převod dat Nevytváříme inventární karty
Konečný převod při fúzi pasiva 20 321 D Obyčejný Vytvoříme saldo
Konečný převod při fúzi pasiva 0 411 D Obyčejný -
Konečný převod při fúzi náklady 60 518 MD Obyčejný -
Konečný převod při fúzi výnosy 100 601 D Obyčejný -

 

Rozúčtování pohledávek a závazků

Po převodu dalšími interními doklady rozúčtujeme pohledávky a závazky na jednotlivé věřitele, dlužníky.

Správnost rozúčtování poznáme tak, že saldo s osobou Dcera a varaibilním symbolem fúze je nulové.

Příklad rozúčtování 311.

Zde máme z převodu částku 120, osoba Dcera s.r.o., variabilní symbol Fúze.

Text Částka Účet Strana Osoba Variabilní symbol
Rozúčtování účtu 311 120 311 D Dcera s.r.o. fúze
FV 24/2024 80 311 MD Adam 12345
FV 538/2023 40 311 MD Opička 24441

 

Rozúčtování investičního majetku

Obdobným způsobem vytvoříme inventární karty.

Bližší info najdete v kapitole Počáteční převod.

 

Vyloučení vzájemných operací

V účetnictví se mohou objevit vzájemné pohledávky a závazky zúčastněných společností, které je nutné při tvorbě zahajovací rozvahy vyloučit.

Jednotlivé položky vzájemných pohledávek a závazků se vyloučí do vlastního kapitálu nástupnické společnosti a případné rozdíly se promítnou na účtu Rozdíly z přeměn společností.

Společníci se ale mohou dohodnout o nevykázání rozdílu v zahajovací rozvaze a případné rozdíly vykazují pomocí ostatních položek vlastního kapitálu jako je Nerozdělený zisk či ztráta minulých let.

 

Účet 417 -  Rozdíly z přeměn obchodních korporací

Rozdíly z přeměn obchodních korporací obsahuje rozdíly z rozvahových operací vzniklé například vyloučením vzájemných pohledávek a závazků nebo rozdíly vzniklé z vyloučených aktiv a pasiv, která se v souladu s vyhláškou a zákonem o účetnictví nevykazují

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference