Nákup služby ze zahraničí

 

U nákupu služby ze zahraničí je jedno, zda se jedná o dodavatele se sídlem v

 • EU
 • nebo třetí zemi (mimo EU)

 

Aby se nákup přeshraniční služby týkal české DPH, musí být splněny následující podmínky:

 

Příjemce služby:

 • příjemce služby musí být osoba poviná k dani (t.j.podnikatel - OSVČ, firma)
 • je jedno, zda příjemce služby je plátcem DPH nebo nikoliv

 

Poskytovatel služby:

 • poskytovatel služby musí být osoba povinná k dani (t.j.podnikatel - OSVČ, firma)
 • je jedno, zda má sídlo v EU nebo mimo EU (třetí země)
 • je jedno, zda je poskytovatel plátce DPH nebo ne

 

Místo plnění:

 • místo plnění musí být v tuzemsku

 

Pro určení, zda přeshraniční služba podléhá české dani z přidané hodnoty, je rozhodující stanovit místo plnění služby.

V případě, že místo plnění je v tuzemsku, tato služba podléhá české DPH.

V případě, že místo plnění je mimo tuzemsku, tato služba české DPH nepodléhá.

 

Přijetí služby od osoby povinné k dani

Osoba povinná k dani je buď firma nebo OSVČ.

Plátce a identifikovaná osoba mají povinnost přiznat daň z každé služby s místem plnění v tuzemsku přijaté od osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (viz. § 108 odst.1 písmeno c) zákona o DPH).

 

Přijetí služby plátcem

V případě, že příjemce služby je plátce DPH, tak je to poměrně jednoduché.

Žádná daňová povinnost nevzniká, jedná se o samovyměření, kde máte současně nárok na odpočet DPH.

 

Příklad

Česká firma, plátce DPH, nakoupí službu ve výši 10.000,- Kč od firmy z USA.

Fakturu dostane bez DPH.

Místo plnění určí v tuzemsku.

Danou fakturu zaúčtuje následovně:

Předpis Text DPH Částka Účet Strana
ns Nákup služby nsTZ21 10.000 518 MD
- DPH 21% z nákupu služeb ze třetí země - 4.200 343 MD
- DPH 21% nárok na odpočet - 4.200 343 D
- Závazek celkem - 10.000 321 D

 

Přijetí služby neplátcem

Skutečnost, že příjemce služby je podnikatel (OSVĆ , firma) ale není plátcem DPH nemá vliv na povinnost odvést DPH z přijaté služby.

Je to tedy diametrálně odlišná situace proti pořízení služby  z tuzemska.

Při přijetí služby neplatí pro příjemce, na rozdíl od pořízení zboží, žádný limit, který by mu umožňoval přijmout službu aniž by na něj dopadly povinnosti stanovené zákonem o DPH.

Příjemce služby, který je osobou povinnou k dani (podnikatel) se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku a není plátcem daně, se dnem přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku stává osobou identifikovanou.

 

Příklad

Česká firma, nepláte DPH, nakoupí službu ve výši 10.000,- Kč od firmy z USA.

Fakturu dostane bez DPH.

Místo plnění určí v tuzemsku.

Dnem přijetí služby se stává identifikovanou osobou a provede registraci na FÚ.

Danou fakturu zaúčtuje následovně:

 

Předpis Text DPH Částka Účet Strana
ns Nákup služeb nsEU21_io 10.000 518 MD
- Uskutečněná z nákupu služeb z EU 21% Identifikovaná osoba - 4.200 343.p D
- Nenárokované DPH - 4.200 538 MD
- Závazek celkem - 10.000 321 D

 

Přijetí služby od osoby nepovinné k dani

Osoba nepovinná k dani je výhradně soukromá osoba, která nevyvíjí podnikatelskou činnost.

V případě přijetí služby od dané osoby, žádná daňová povinnost nevzniká.

Jedná se o obdobu nákupu služby od neplátce v tuzemsku.

Při přijetí služby dle základního pravidla s místem plnění v tuzemsku od společnosti z EU, která nemá přiděleno DIČ, nemusí český plátce v souladu s § 108 českého ZDPH z této přijaté služby přiznávat daň.

 

Přiznání k DPH

Uskutečněné DPH se uvádí v daňovém přiznání na řádku č.12.

Pokud má plátce nárok na odpočet daně, uvede hodnotu přijaté služby rovněž na řádcích č. 43 nebo č. 44 (závisí na sazbě DPH).

 

Kontrolní hlášení

Přijetí služby ze zahraničí se uvádí v kontrolním hlášení v oddíle A.2.

 

Zdanitelné plnění a povinnost přiznat daň

Kdy nastane zdanitelné plnění a v jakém okamžiku musíme přiznat daň najdeme v § 24 zákona o DPH:


(1) Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku vzniká plátci nebo identifikované osobě, kterým je služba poskytnuta, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

(2) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby podle odstavce 1. V případech podle § 21 odst. 4 písm. b) a v § 21 odst. 5 až 9 se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem uvedeným v těchto ustanoveních.

(3) Pokud je osobou neusazenou v tuzemsku poskytována služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 po dobu delší než 12 kalendářních měsíců a během této doby nedojde k poskytnutí úplaty, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se obdobně vztahují i na dodání zboží s instalací nebo montáží a dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

 

Nárok na odpočet daně

Dle §72 odst.1 písmeno a) má plátce nárok na odpočet při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

 

 

Legislativa

 

Zákon o DPH, § 108

(1) Přiznat daň jsou povinni

c) plátce nebo identifikovaná osoba, kterým je osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o

 • 1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d,
 • 2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
 • 3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,

 

Zákon o DPH, § 72

(1) Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování

 • a) zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference