Nárok na odpočet ve zkrácené výši

 

Pokud plátce  uskutečňuje osvobozená plnění u kterých není není nárok na odpočet daně, je povinnen krátit daň na vstupu (přijatá plnění).

 

Zákonná úprava je uvedene v § 76, odst.1 zákona o DPH:

Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 1, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko, s výjimkou plnění uvedených v § 72 odst. 1 písm. d), má nárok na odpočet daně pouze v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně.“

 

Z textu vyplývá skutečnost, že pokud plátce použije přijatá zdanitelná plnění (nákup) současně i na plnění osvobozená, je povinnen krátit nárok na odpočet daně.

 

Dlouhodobý majetek

U dlouhodobého majetku se provádí úprava odpočtu daně (viz. § 78 zákona o DPH).

Z tohoto důvodu se majetek nezahrnuje do koeficientu.

 

Výpočet koeficientu

Postup pro výpočet je uveden v § 76, odst.2 zákona o DPH.

Koeficient se vypočte jako procentní podíl v jehož

  • čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně uvedených v § 72 odst. 1 ZDPH
  • jmenovateli je celkový součet hodnoty v čitateli a součtu hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění od daně bez nároku na odpočet daně.

 

Do koeficientu se započítává (§ 76, odst.3)

Do čitatele i jmenovatele se započítávají i přijaté úplaty (zálohy), pokud z nich plátci vznikla povinnost přiznat daň podle § 21 odst. 1 ZDPH.

 

Do koeficientu se naopak nezapočítává (§ 76, odst.4):

  • prodej dlouhodobého majetku, pokud tento majetek plátce využíval pro své ekonomické činnosti,
  • poskytnutí finančních služeb a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce, uskutečňovanou příležitostně.

 

Zaokrouhlení koeficientu

Dle § 76, odst.3 se koeficient zaokrouhlí na celé procento nahoru.

  • Je-li ve jmenovateli kladné číslo a v čitatateli nula nebo záporné číslo, koeficient je 0%
  • Je-li v jmenovateli nula nebo záporné číslo a v čitateli nula nebo kladné číslo, koeficient je 100%.
  • Je-li koeficient roven nebo vyšší 95%, považuje se za roven 100%.

 

Vypořádání odpočtu

Po skončení běžného kalendářního roku provede plátce vypořádání odpočtu daně v krácené výši za všechna zdaňovací období tohoto roku (dále jen „vypořádací období“).

Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi celkovým nárokem na odpočet daně v krácené výši v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání.

 

Pro výpočet celkového nároku na odpočet daně v krácené výši za vypořádávané období použije plátce koeficient vypočtený z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané období. Vypořádání odpočtu daně plátce uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období vypořádávaného období.

 

Účtování

V praxi se vyskytuje problém, jak neuplatněnou DPH zaúčtovat. Pokud není uplatněn nárok na odpočet, neuplatněná daň zůstává na účtech 343.


Plátce, který nemůže uplatnit nárok na odpočet daně nebo má povinnost nárok na odpočet daně krátit, zaúčtuje částku daně, která nemohla být v odpočtu daně uplatněna buď do nákladů, nebo jako součást ocenění hmotného či nehmotného majetku, zásob či ceny služby.
 
Z ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP a Pokynu GFŘ D-6 vyplývá, že DPH, která nebyla uplatněna, je daňovým nákladem, pokud poplatník nezvýší o tuto daň vstupní cenu hmotného a nehmotného majetku nebo hodnotu zásob.

Plátce se tak může při pořízení majetku nebo zásob sám rozhodnout, zda DPH z neuplatněného odpočtu zahrne do ocenění tohoto majetku, nebo o něm bude účtovat přímo do nákladů.
 
V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že v uvedeném pokynu je jednoznačně stanoveno, že pokud plátce daně nemá vůbec nárok na odpočet daně podle zákona o DPH, je DPH vždy součástí vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku a hodnoty zásob.
 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference