Daňový doklad

 

Daňový doklad je doklad který vystavuje plátce DPH.

 

Náležitosti daňového dokladu

Obsah daňového dokladu je uveden v § 29 zákona o DPH.

Daňový doklad musí obsahovat:

 • označení osoby která plnění uskutečňuje (prodávající)
 • DIČ osoby která plnění uskutečňuje (prodávající)
 • označení osoby pro kterou se plnění uskutečňuje (kupující)
 • DIČ osoby pro kterou se plnění uskutečňuje (pokud má DIČ přiděleno)
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • den vystavení
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně
 • základ daně
 • sazbu daně
 • výše daně v české měně

 

Označení osoby

Označením osoby se rozumí (dle § 29 odst.4):

 • obchodní firma nebo jméno a příjmení
 • dodatek ke jménu
 • sídlo

 

Zákaz oprav daňového dokladu

Od 1.1.2013 není možné činit na vydaném daňovém dokladu žádné následné úpravy či doplnění které by změnily obsah daňového dokladu (viz.§34 zákona o DPH) .

 

Obsahem se přitom myslí náležitosti daňového dokladu.

Není např. možné doplnit nebo opravit DIČ, sazbu daně a podobně.

 

Na doklad lze doplňovat údaje které nezmění obsah dokladu. Např.:

 • interní číslo dokladu
 • datum převzetí
 • podpis
 • ....

 

Zasílání daňového dokladu

Způsob předání daňového dokladu mezi odběratelem a dodavatelem v zákoně není uvedeno.

Obvyklá praxe je zasíláná daňových dokladů emailem.

Daňový doklad nemusí mít ani podpis dodavatele nebo jeho razítko (tato povinnost není uvedena v náležitostech daňového dokladu).

Od roku 2013 elektronicky zasílaný doklad nemusí být podpsán elektronickým podpisem.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference