Daň ze staveb

 

Dani ze staveb podléhají všechny stavby na území České republiky:

 • na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo které kolaudačnímu rozhodnutí podléhají (a užívají se), nebo jsou podle dříve vydaných právních předpisů dokončené,
 • pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo byly užívány před vydáním kolaudačního souhlasu,
 • které jsou způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo podléhají oznámení stavebnímu úřadu a jsou užívány,
 • dále byty a nebytové prostory, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, včetně podílu na společných částech stavby.

 

Základ daně

Stavba

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.

Byt

Jde-li o byt nebo o samostatný nebytový prostor, je základem daně výměra podlahové plochy v m2 vynásobená koeficientem 1,22, je-li součástí pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s bytem užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, nebo koeficientem 1,20 v ostatních případech.

 

Výpočet daně

Daň se vypočítá jako součim sazby daně a místního koeficientu.

 

Sazby daně

 • U rodinných domů činí tato sazba 2,-Kč za každý metr čtvereční zastavěné plochy. Je-li k domu přistavěna další stavba a její výměra je větší než 16m2, pak se platí 2,-Kč za každý čtvereční metr navíc.
 • U chat a chalup určených pro rekreaci se platí sazba 6,-Kč za metr čtvereční. Je-li k těmto stavbám přistavěna další (kromě garáže), pak se platí 2,-Kč za každý metr čtvereční této stavby.
 • U garáží které jsou postaveny mimo dům je sazba daně 8,-Kč za metr čtvereční.
 • U staveb určených pro podnikání se platí 2,-Kč za metr čtvereční u těch staveb, které slouží pro zemědělskou prvovýrobu nebo lesní a vodní hospodářství, u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu nebo sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost činí sazba daně 10,-Kč za metr čtvereční. 
 • U bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů je sazba daně z nemovitosti 2,-Kč za metr čtvereční.
 • U ostatních staveb činí sazba daně 6,-Kč za metr čtvereční

 

Tato sazba daně za metr čtvereční se pak dále navyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, které zabírá více než dvě třetiny zastavěné plochy. Nadzemním podlažím se rozumí také podkroví, je-li účelově zařízeno pro obytné potřeby.

 

U vícepodlažních staveb pro podnikání dojde ke zvýšení základní sazby daně jen v případě, že každé další nadzemní podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby.

 

Místní koeficient

Sazba daně se násobí dle místního koeficientu.

Místní koeficient je je proměnlivý a závisí na počtu obyvatel té které obce, ve které se nemovitost nachází nebo do jejíhož katastru spadá.

U rodinných domů či bytů má tento koeficient hodnotu:

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze

 

V některých částech obce může být místní vyhláškou tento koeficient také snížen o jednu až tři kategorie, nebo zvýšen o jednu (v případě Prahy na hodnotu 5,0).

 

Příklady

V roce 2013 jsme pronajali rodinný dům obchodní firmě.

V tomto okamžiku musíme podat daňové přiznání za rok 2013 a změnit sazbu daně na 10 Kč za metr čtvereční.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference