Komisní prodej

 

Komisní prodej uskutečňovaný mezi dvěmi subjekty bývá většinou ošetřen komisionářskou smlouvou.

Majitel zboží se nazývá komitent.

Prodejce zboží se nazývá komisionář.

 

Smlouvou komisionářskou se komisionář zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost (tedy nejenom prodej), a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu.

Pro posouzení nákladů při komisním prodeji je třeba si uvědomit zásadní věc, a to že k věcem, které byly svěřeny komisionáři k prodeji, má stále vlastnické právo komitent, a to až do okamžiku, než je nabude třetí osoba. Věci převzaté do komise tedy zůstávají ve vlastnictví původního vlastníka (komitenta).

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) - § 2455 a násl. NOZ upravuje problematiku komisního prodeje (komise) - komisionářskou smlouvu a vztahy mezi komitentem (vlastníkem prodávané věci) a komisionářem (uskutečňujícím obchod).

 

Zdanitelného plnění

Podle § 13 odst. 3 písm. b) zákona o DPH se dodáním zboží rozumí i jeho dodání prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu, přičemž se toto dodání zboží považuje za samostatné dodání zboží komitentem komisionáři a samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě.

Z hlediska zákona o DPH se při poskytnutí plnění prostřednictvím komisionáře jedná o právní fikci, která stanoví, že komisionář také poskytuje samostatné plnění, jakoby se jednalo o dodání jeho zboží nebo poskytnutí jeho služby, ale ve skutečnosti dodává zboží nebo poskytuje službu, které jsou ve vlastnictví komitenta nebo třetí osoby.

Při předání zboží komisionáři se daňový doklad nevystavuje. Ten se vystaví až v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

 

Datum zdanitelného plnění při prodeji zboží

Při dodání zboží v tuzemsku prostřednictvím komisionáře se den uskutečnění plnění stanoví pro komitenta i komisionáře podle § 21 odst. 4 písm. h) a tímto dnem je den dodání třetí osobě, popřípadě den dodání třetí osobou, pokud se jedná o nákup zboží v tuzemsku pro komitenta.

 

Datum zdanitelného plnění při prodeji služeb

Při poskytnutí služby v tuzemsku prostřednictvím komisionáře se den uskutečnění zdanitelného plnění stanoví podle § 21 odst. 4 písm. i), a tímto dnem je den poskytnutí služby třetí osobě, popřípadě den poskytnutí služby třetí osobou při pořízení služby v tuzemsku pro komitenta.

 


Finanční správa vydala informace "Uplatňování zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů" pod č.j. 18/63 343/2007-181 ze dne 8.8.2007.

Bližší informace nalezente zde.

 

Daňový doklad

Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den, kdy dojde k dodání třetí osobě. 

Daňový doklad vystaví s tímto dnem jednak komitent komisionáři, jednak komisionář svým jménem třetí osobě, a to na stejnou částku.

Poté bude vystaven další daňový doklad na provizi komisionářem komitentovi – to je samostatné plnění vyplývající z komisionářské smlouvy.

 

Účtování

Doporučujeme pro každého komisionáře udělat nový sklad.

Jedině tak jsme schopni sledovat zůstatek zboží u komisionáře.

Dodání zboží komisionáři bude převod mezi sklady.

Při prodeji zboží třetí osobě poté budeme vyskladňovat ze skladu komisionáře.

Vrácení neprodaného zboží bude převod mezi sklady.

 

Pro daný příklad máme dva sklady:

  • 132.01 - náš firemní sklad
  • 132.Alza - sklad našeho komisionáře Alza

 

1. Komitent dodal zboží komisionáři

Předání zboží komisionáři zachytíme v Delfách jako převod mezi jednotlivými sklady.

To proto, že dané zboží zůstává naším majetkem, pouze se přesune na jiné místo.

Vytvoříme ve skladu pohyb "Převod mezi sklady" a zboží převedeme na sklad ke komisionáři.

Dokladem bude Dodací list.

Skladový pohyb:

Text Množství Skladová cena DPH Částka Účet Strana Poznamka
Balonek 2 5.000,- - 10.000,- 132.01 D -
Balonek 2 5.000,- - 10.000,- 132.Alza MD -

 

2. Komisionář prodal zboží třetí osobě

Komisionář nám oznámil, že jeden balónek prodal.

Nejdříve zboží vyskladníme ze skladu komisionáře.

V Delfách se bude jednat o pohyb "Prodej zboží"

Skladový pohyb:

Text Množství Skladová cena DPH Částka Účet Strana Poznamka
Balonek 1 5.000,- - 5.000,- 132.Alza Md -
Prodej zboží - - - 5.000,- 504 MD -

 

Vystavíme fakturu na komisionáře

Osoba bude vždy komisionář

Datum plnění bude den, kdy zboží prodal komisionář třetí osobě.

Text Množství Jednotková cena DPH Částka Účet Strana Poznamka
Balonek 1 7.000,- p21 7.000,- 604 D -
DPH - - - 1.470,- 343 D  
Pohledávka - - - 8.470,- 311 MD -

 

Účtování u komisionáře

Komisionář vede věci určené k prodeji, které nejsou jeho vlastnictvím, v podrozvahové evidenci.

Důvodem je skutečnost, že k danému zboží nemá vlastnické právo.

Prodej zboží tedy ani nemůže účtovat na výnosy.

 

Legislativa

 

§ 13 zákona o DPH

Dodání zboží

(3) Za dodání zboží se pro účely tohoto zákona považuje

a) převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu,

b) dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; toto dodání zboží se považuje za samostatné dodání zboží komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě nebo komitentovi,

c) přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému zboží bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele.

 

§ 21 zákona o DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

(4) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné

h) dnem dodání třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě dnem dodání třetí osobou, při dodání zboží na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu,

i) dnem poskytnutí služby třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě dnem poskytnutí služby třetí osobou, při poskytnutí služby na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu, nebo

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference