Záruční opravy

 

U záruční opravy se nejedná totiž o službu, ale o povinnost vyplývající výrobci a následně prodejci z občanského zákoníku. Jde o plnění v rámci původní dodávky, opravou poskytovatel teprve naplňuje účel původní transakce.

Rozhodnutí zda se jedná o záruční opravu je vždy na prodejci. Záruční oprava je taková, kdy danou opravu prodejce provede zdarma.

 
Podle § 2161 občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Zárukou za jakost se podle § 2113 občanského zákoníku prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu než uvedenou na obalu, platí dojednaná záruční doba. Záruční doba dle § 2115 občanského zákoníku běží od odevzdání věci kupujícímu. V případě uvedení zboží do provozu třetí osobou, běží záruční doba ode dne uvedení do provozu. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Délka záruční doby podle § 2165 občanského zákoníku trvá po dobu 24 měsíců od převzetí.

Občanský zákoník dále v § 2169 uvádí, že nemá-li věc požadované vlastnosti dle § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, avšak pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady, tedy provedení bezplatné záruční opravy věci. Pokud by se vady opakovaly, může kupující od smlouvy odstoupit.

 

Opravu provádí prodejce nebo výrobce

Pokud záruční opravu provede prodávající nebo výrobce sám, daňová povinnost (odvod DPH) mu bez ohledu na rozsah nákladů vynaložených na opravu nevzniká.

Pokud poskytovatel plnění na vlastní náklady opraví jím původně dodané plnění, nedochází k uskutečnění nového plnění. Jde o plnění v rámci původní dodávky, ve které již je zakalkulována případná oprava. Opravou poskytovatel teprve naplňuje účel původní transakce. Provedení záruční opravy proto nepodléhá DPH na výstupu. Nutno vzít v úvahu, že základem daně podle § 36 odst. 1 zákona o DPH je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněná zdanitelná plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo případně od třetí osoby, a to bez daně. Následně v § 36 odst. 3 je stanoveno, že základ daně zahrnuje také vedlejší výdaje, které jsou účtované osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění. Vedlejší výdaje nejsou účtovány samostatně a tvoří celkový základ daně dodávaného zboží nebo poskytované služby.  Za tyto vedlejší výdaje lze bezpochyby považovat i předpokládané záruční opravy v dohodnuté záruční době.

 

Opravu provádí opravna

V případě, že zákazníkovi opraví vadný výrobek bezplatně pověřená opravna (jiný právní subjekt než prodejce nebo výrobce), zdanitelné plnění jí nevzniká ve vztahu k zákazníkovi, ale ve vztahu k prodejci, pro kterého záruční opravy provádí.


Stejně tak jako vznikne prodejci při následném přeúčtování těchto oprav výrobci.

To znamená že pokud dochází k přefakturaci za provedenou záruční službu, tak se jedná o zdanitelné plnění.

 

Snížení ceny

V některých případech může být reklamace v rámci záruční lhůty řešena dohodou o snížení původně sjednané ceny, a tedy opravou základu daně podle § 42 zákona o DPH.

 

Účtování náhradích dílů

Výdej náhradních dílů použitých na záruční opravu účtujeme ze skladu na účet 548.xx.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference