Přijaté dary

 

Daň z příjmů

 

Právnické osoby

Podle § 18 odst. 2 ZDP nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob mj. příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo věci movité anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů.

 

Fyzické osoby

u nich jsou dary zdanitelným příjmem ( o darech které přijmu v jiné souvislosti než s podnikáním neúčtují).

 

Přijetí daru od dodavatele

Podle § 19 odst. 4 písm. b, zákona o dani darovací jsou dary do 20 000,- od daně  osvobozeny. Pokud se jedná o částku vyšší, podléhají darovací dani.

 

Přijetí daru od zaměstnavatele

V případě, přijetí daru od zaměstnavatele, tento dar je naturálním plněním a podléhá zdanění ze závislé činnosti.

 

Přijetí daru v rámci podnikání

V případě, přijetí daru v souvislosti s podnikáním, bude přijatý dar zdaněn jako příjem z podnikání.

 

Darovací daň

Podle § 6 odst. 1 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí je předmětem této daně bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem pro účely daně darovací jsou:

a) nemovitosti a movitý majetek,

b) jiný majetkový prospěch.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference