Registrace k DPH

 

 Od roku 2013 se noví plátci povinně stávají měsíčními plátci, nezávisle na dosaženém obratu.

 

Registrace k DPH může být:

  • dobrovolná
  • povinná

 

Dobrovolná registrace k DPH

Zákonnou úpravu dobrovolné registrace řeší § 94a zákona o DPH.

(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci.

(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, může podat přihlášku k registraci.

(3) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 nebo 2 může podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy jí byla zrušena registrace plátce z důvodu závažného porušení povinností vztahujících se ke správě daně.

 

Povinná registrace k DPH

Zákonnou úpravu povinné registrace řeší § 94 zákona o DPH.


(1) Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.

(2) Plátce uvedený v § 6a až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.

 

Plátce DPH

Poplatník se stává plátcem DPH ze zákona v okamžiku:

  • překročení stanovené hranice obratu

 

Identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba se z nás stává (a je třeba se zaregistrovat) z kteréhokoliv z následujících důvodů (§6, písm. q až i, zákona o DPH):

  • Z jiného státu EU jsme pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu)
  • Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby.
  • Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku - jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.
  • Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby.


 

Od jakého dne se stávám plátce DPH

§ 6f odst1, zákona o DPH:

(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

 

Příklad:

Rozhodnutí o registraci dostaneme 20.června.

V tom případě, se plátce DPH stáváme od 21.června 2020.

 

Kontrolu správnosti dne můžete provést tak, že se podíváte do Aresu.

V Aresu se můžete podívat na Údaje z registru plátců DPH.

 

Možnost zpětně nárokovat DPH v prvním období DPH

Od roku 2013 lze DPH lze nárokovat zpětně z přijatých dokladů, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění ve zdaňovacím období, kdy se příjemce tohoto plnění stal plátcem.

Pokud jsme tedy měsíčním plátcem DPH od 20.června,  tak si můžeme uplatnit odpočet DPH ze všech plnění, které mají datum zdanitelného plnění od 1.června.

 

Zákon o DPH, § 79, odst. 6:

(6) Nárok na odpočet daně podle odstavců 1 až 4 lze uplatnit za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference