Registrace k DPH

 

 Od roku 2013 se noví plátci povinně stávají měsíčními plátci, nezávisle na dosaženém obratu.

 

Registrace k DPH může být:

  • dobrovolná
  • povinná

 

Dobrovolná registrace k DPH

Zákonnou úpravu dobrovolné registrace řeší § 94a zákona o DPH.

(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci.

(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, může podat přihlášku k registraci.

(3) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 nebo 2 může podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy jí byla zrušena registrace plátce z důvodu závažného porušení povinností vztahujících se ke správě daně.

 

Povinná registrace k DPH

§ 6 zákona o DPH:

(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2000000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

 

Zákonnou úpravu povinné registrace řeší § 94 zákona o DPH.


(1) Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.

(2) Plátce uvedený v § 6a až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.

 

Zpětná registrace k DPH

Pokud osoba povinná k dani překročí stanovený obrat a nesplní svou registrační povinnost, bude zaregistrována zpětně od data, kdy se skutečně měla stát plátcem DPH.

Plátce tedy podá opožděně řádná daňová přiznání za období, od kterého se stal plátcem ze zákona.
V těchto daňových přiznáních uvede nejen daň na výstupu, tedy svou povinnost, ale je mu současně umožněno uplatnit také nárok na odpočet daně na vstupu, pokud má k dispozici daňové doklady a současně splní zákonné podmínky nároku na odpočet.

S opožděným podáním řádných daňových přiznání jsou spojeny sankce, jako pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu a úrok z prodlení dle § 252 daňového řádu.

 

Dopočítání DPH

V případě, že plátce vystavoval doklady bez DPH, musí daň zpětně dopočítat.

Otázkou ale je zda použít výpočet shora nebo zdola.

Způsob výpočtu totiž ovlivní výši daně.

Například jsme vystavili doklad na částku 1.000,- Kč. Měla být sazba daně 21%.

  • Dopočet zhora: DPH = 1 000 – (1 000 : 1,21) = 174,- Kč
  • Dopočet zdola: DPH = 1 000 * 0,21%  = 210,- Kč

 

Dopočet shora

Běžný způsob je výpočet  shora.

 

Dopočet zdola

Dopočet zdola je možný v případě, že plátce od data, kdy se stal plátcem, vystavoval doklady plátcům a na těchto dokladech neuváděl daň z přidané hodnoty.

Pokud se dohodne se svými odběrateli plátci a na původně vystavené doklady doplní náležitosti daňového dokladu (identifikaci plátce, sazbu daně, výši daně…), čímž vystavil řádné daňové doklady, připočítá k původnímu základu daně daň z přidané hodnoty. Součástí dohody musí být také, že odběratelé plátci dopočtenou daň z přidané hodnoty doplatí.

Příjemci plnění, plátci, mohou na základě těchto daňových dokladů uplatnit nárok na odpočet daně.

 

Nárok na opočet při zpětné registraci

Při zpětné registraci vystane problém s přijatými doklady. Na dokladech totiž není uvedeno Vaše DIČ (protože jste nebyli plátci). Nárok na odpočet samozřejmě máte podle § 73, odst.5 zákona o DPH.

Problém vyvstane v případě, že se jedná o doklady nad 10.000,- a tím pádem se uvádí do kontrolního hlášení.

Po podání kontrolního hlášení FÚ vznikne nesoulad mezi Vaším kontrolním hlášením a hlášením Vašeho dodavatele. Vy ale na doklad nemůžete Vaše DIČ (v součinnosti s Vaším dodavatelem) doplnit a donutit Vašeho dodavatele podat nové kontrolní hlášení. V době vystavení dokladu jste totiž DIČ ještě neměli.

Takže jediným správným postupem je potvrdit správnost Vašeho hlášení.  Poté budete zřejmě vyzváni k doložení dokladů, kde vzniklý nesoulad vysvětlíte.

 

 

Plátce DPH

Poplatník se stává plátcem DPH ze zákona v okamžiku:

  • překročení stanovené hranice obratu

 

Identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba se z nás stává (a je třeba se zaregistrovat) z kteréhokoliv z následujících důvodů (§6, písm. q až i, zákona o DPH):

  • Z jiného státu EU jsme pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu)
  • Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby.
  • Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku - jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.
  • Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby.


 

Od jakého dne se stávám plátce DPH

§ 6f odst1, zákona o DPH:

(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

 

Příklad:

Rozhodnutí o registraci dostaneme 20.června.

V tom případě, se plátce DPH stáváme od 21.června 2020.

 

Kontrolu správnosti dne můžete provést tak, že se podíváte do Aresu.

V Aresu se můžete podívat na Údaje z registru plátců DPH.

 

Možnost zpětně nárokovat DPH v prvním období DPH

Od roku 2013 lze DPH lze nárokovat zpětně z přijatých dokladů, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění ve zdaňovacím období, kdy se příjemce tohoto plnění stal plátcem.

Pokud jsme tedy měsíčním plátcem DPH od 20.června,  tak si můžeme uplatnit odpočet DPH ze všech plnění, které mají datum zdanitelného plnění od 1.června.

 

Zákon o DPH, § 79, odst. 6:

(6) Nárok na odpočet daně podle odstavců 1 až 4 lze uplatnit za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference