Slevy a bonusy

 

Jako slevy se obvykle poskytují:

  • reklamace
  • bonus (většinou při překročení určitého obratu)
  • skonto (většinou při platbě do určitého data)

 

Definice jednotlivých pojmů není nikde uvedena.

Předmětem posouzení dopadů do DPH jsou tzv. skonta, slevy či bonusy. Tyto se v praxi vyskytují pod různými označeními a definicemi, což však nic nemění na jejich společné věcné podstatě.

GFŘ je toho názoru, že není v zásadě rozdíl, zda se jedná o poskytnutí skonta či bonusu (dále jen „bonusy“), ale je vždy rozhodující, zda mají resp. jsou poskytovány jednoznačně ve vazbě na již uskutečněné zdanitelné plnění nebo soubor uskutečněných zdanitelných plnění za určitou část uplynulého období. V takovýchto případech je plátce vždy povinen provést opravu základu a výše daně.

 

Generální finanční ředitelství dne 29.4.2011 zveřejnilo Pokyn k uplatnování slev a bonusů.

Pokyn naleznete zde.

 

Bonusy

Pokud je ze strany dodavatele poskytnut bonus, potom dochází  pro účely zákona o DPH k nové skutečnosti. Jedná se o samostatné zdanitelné plnění, které je uskutečněné provedením opravy nebo doručením opravného daňového dokladu odběrateli.

Oprava základu daně a výše daně je prováděna opravným daňovým dokladem s náležitostmi dle ustanovení § 45 zákona o DPH, a to pro případ, kdy dodavatel měl u původních plnění (k nimž se bonus vztahuje), povinnost vystavovat daňové doklady.

 

DPH

Při poskytnutí slev za již odebrané zboží nebo služby se jedná o opravu původního plnění.

Jedná se o opravu základu daně a opravu výši daně.

Nejedná se o plnění nové ani finanční činnost (ze které by se nemuselo odvádět DPH).

 

Poskytovatel slevy tedy postupuje dle § 42 zákona o DPH.

Opravný daňový doklad se musí vystavit do 15 dnů po zjištění rozhodné skutečnosti.

Rozhodnou skutečností může být např. překročení obratu nebo platba dle domluvy.

 

Dodavatel tedy musí vystavit opravný daňový doklad dle § 45 zákona o DPH. 

Opravný doklad lze vystavit souhrnně i za více plnění:

  • Uvede se seznam všech daňových dokladů kterých se sleva týká
  • Uvede se souhrnný rozdíl mezi opraveným základem a původními základy daně
  • Uvede se souhrnný rozdíl mezi opravenou výši daně a původní výši daně

 

Daň z příjmů

Z hlediska daně z příjmů je nutno poskytované slevy časově rozlišovat.

Daná sleva musí být zaúčtována do období, ve kterém byl uskutečněn původní prodej.

V případě, že danou výši slevy nelze přesně zjistit, je nutno vytvořit v daném obdobý dohadnou položku.

 

Účtování

Poskytnutí slevy (bonusu) by se mělo promítnout do pořizovací ceny zásob.

Ale v praxi je toto doržet téměř nemožné.  Pokud odebíráme více druhů zboží, rozpočítat např. 4 % bonus za odebraný objem je velice obtížné.

Z výše uvedených důvodů je vhodné

  • přijaté bonusy účtovat jako snížení účtu 504 (518)
  • poskytnuté bonusy účtovat jako snížení účtu 604 (602)

 

Časové rozlišení slev

Pokud je sleva poskytnuta zpětně, musíme ji zaúčtovat do období, do kterého věcně patří.

 

Použité účty:

  • 385 - Příjmy příštích období

 

Příklad:

V roce 2021 poskytneme bonus ve výši 10.000,- za dodané zboží v roce 2020.

V roce 2021 zaúčtujeme:

Text DPH Částka Účet Strana
Poskytnutý bonus za rok 2020 p21 -10.000 385 D
DPH - -2.100 343.p D
Dobropis celkem - -12.100 311 MD

 

V roce 2020 doúčtujem příjmy příštích období

Text DPH Částka Účet Strana
Poskytnutý bonus za rok 2020 - -10.000 604 D
DPH - -10.000 385 MD

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference