Mzda za delší období


Pokud je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda za delší období než kalendářní čtvrtletí (roční odměny, roční prémie, bonusy, 13. a 14. plat atd.), je třeba podle § 17 odst. 9 zákona o mzdě do PV za dané čtvrtletí zahrnovat jen její poměrnou část připadající na toto kalendářní čtvrtletí.

Zbývající část této mzdy se zahrne do hrubé mzdy při zjišťování PV v dalších obdobích.

Do jednotlivých období je třeba ji zahrnovat v poměru odpovídajícím odpracované době.

Počet dalších období se určí podle celkové doby, za niž se mzda poskytuje.

  • pololetní odměny je třeba rozpočítat do dvou čtvrtletí
  • roční odměny či prémie pak do čtyř čtvrtletí

a to podle odpracované doby v daném čtvrtletí, není tedy možné dát do každého čtvrtletí aritmetickou polovinu resp. čtvrtinu odměny, ale je třeba přihlédnout i k odpracované době.

 

Poskytuje-li tedy zaměstnavatel odměny za delší období, než je kalendářní čtvrtletí, je nutné, aby současně stanovil, jakého období se odměna týká.

Není-li tato skutečnost uvedena nebo nevyplývá-li z dalších okolností periodicita příslušné odměny, má se za to, že je poskytnuta jako jednorázová.

Tato skutečnost má zásadní vliv na výpočet průměrného výdělku.

 

Postup výpočtu

Konkrétní způsob úpravy podílu příslušné složky mzdy podle rozsahu odpracované doby a v rozhodném období:

Sečte se odpracovaná doba za celé období, za které je mzdová složka poskytována a vydělí se počtem čtvrtletí, za něž přísluší.

Takto zjištěný průměr odpracovaných hodin, či dnů na jedno čtvrtletí se porovná s odpracovanou dobou ve čtvrtletí, za které se PV zjišťuje a takto zjištěným koeficientem se bude násobit část mzdové složky připadající na jedno čtvrtletí.

V souhrnu za rozhodná období (za kalendářní čtvrtletí) nesmí být započtena vyšší částka, než činila mzdová složka zúčtovaná k výplatě.

 

Nastavení v Delfách

Jak nastavit odměny za delší časové období naleznete zde.

 

Příklady výpočtu

Odměna za pololetí vyplacená v červnu  činí 15 000 Kč.

Započtení bude do dvou čtvrtletí, a to k 1. 7. a k 1. 10.


Ve druhém čtvrtletí měl zaměstnanec odpracovat dle harmonogramu směn 520 hodin a odpracoval jen 450 hodin.  Započtení odměny bude ve výši (15.000 : 2 x 450) : 520 = 6 490 Kč.

Ve třetím čtvrtletí  měl zaměstnanec odpracovat dle harmonogramu směn 528 hodin a odpracoval  díky práci přesčas  535 hodin. Započtení odměny bude ve výši (15.000 : 2 x 535) : 528 = 7 599 Kč.

Protože se mzda za výkon práce včetně příplatkových mezd a poměrné části odměny za delší období dělí počtem odpracovaných hodin včetně práce přesčas, je zachován rovnovážný  poměr.  
Kdyby tedy ve 3. čtvrtletí činily tyto mzdy celkem 85 000 Kč a poměrná část odměny 7 599 Kč, pak průměrný výdělek činí  (85 000 + 7 599) : 535 = 173,08 Kč.

Zákon o mzdě

§ 17
(9) Jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda (část mzdy), která je poskytována za delší období než kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjišťování průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí; zbývající část (části) této mzdy se zahrne do hrubé mzdy při zjišťování průměrného výdělku v dalším období (dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle celkové doby, za niž se mzda poskytuje. Do hrubé mzdy se pro účely zjišťování průměrného výdělku zahrne v rozhodném období poměrná část mzdy podle věty první odpovídající odpracované době.

Zákoník práce

§ 358

Jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda nebo plat nebo jejich část, která je poskytována za delší období, než je kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjištění průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí; zbývající část (části) této mzdy nebo platu se zahrne do hrubé mzdy nebo platu při zjištění průměrného výdělku v dalším období (dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle celkové doby, za kterou se mzda nebo plat poskytuje. Do hrubé mzdy nebo platu se pro účely zjištění průměrného výdělku zahrne v rozhodném období poměrná část mzdy nebo platu podle věty první odpovídající odpracované době.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference