Pořízení osobního automobilu

 

Podmínky DPH při pořízení osobního automobilu se v průběhu let měnily.

Proto je důležité znát datum pořízení (nákupu) osobního automobilu.

 

Nákup automobilu v tuzemsku

  • Od 1.dubna 2009 je možné při pořízení osobního automobilu uplatnit nárok na odpočet DPH
  • Do 1.dubna 2009 nebylo možné při pořízení osobního automobilu uplatnit nárok na odpočet DPH.

 

Nákup automobilu z jiného členského státu po 1. 5. 2004

Níže uvádíme sdělení MF ze dne 22.dubna 2014.

Sdělení MF naleznete zde.

Je nutné si uvědomit, že sdělení sice popisuje nákup automobilu, ale prodej je stejný, jen zrcadlově obrácený.

 

Pořízení nového dopravního prostředku z EU

Nový zákon o DPH účinný od 1. 5. 2004 zavádí v souladu s předpisy platnými v EU zvláštní režim týkající se pořízení nových dopravních prostředků.


Pořízení nového dopravního prostředku (auto, loď, letadlo) za úplatu z jiného členského státu do tuzemska jakoukoliv osobou, tj. plátcem, neplátcem nebo soukromou osobou, je podle § 2 odst. 1 písm.c) zákona o DPH vždy předmětem daně v tuzemsku.

Osobní automobil se považuje za nový dopravní prostředek, pokud má

  • najeto méně než 6 000 km
  • nebo byl pořízen ve lhůtě 6 měsíců, od data prvního uvedení do provozu, kterým se rozumí  zpravidla jeho první registrace k silničnímu provozu.

 

DPH při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu je tedy povinen přiznat nejen plátce DPH, ale i soukromá osoba, občan.


Přiznání k DPH

Pokud pořídíte nový dopravní prostředek od osoby neregistrované k dani (neplátce), musíte ho vykázat v daňovém přiznání na řádku č. 9 - Pořízení nového dopravního prostředku.

V případě, že koupíte vozidlo od plátce, vykazujete ho standardně na řádku č. 3 - Pořízení zboží z jiného členského státu.

 

Řádek č. 9 - Pořízení nového dopravního prostředku
uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z pořízení nového dopravního prostředku plátcem (dle §19 odst.4) nebo identifikovanou osobou (dle §19 odst.6) od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě.
Zároveň se podá Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku spolu s kopií daňového dokladu.

 

Zaplacená záloha

V případě, že jste, na základě hlášení o pořízení nového dopravního prostředku, zaplatili zálohu na daň, tak tuto zálohu do přiznání napište na řádek č. 62. To znamená, že tento řádek o zaplacenou zálohu na daň ručně snížíte.

 

 

Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku

Osoba, která není plátcem a pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu, je povinna podat také daňové přiznání místně příslušnému správci daně, ke kterému přiloží kopii dokladu o pořízení nového dopravního prostředku a Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku, a to do 10 dnů od pořízení nového dopravního prostředku. Údaje o základu daně a daň uvede v řádcích 250 nebo 255. Po vyměření daně správcem zaplatí daň do 25 dnů ode dne vyměření.


V případě, že by pořizovatel nového dopravního prostředku chtěl zaregistrovat automobil k silničnímu provozu před podáním daňového přiznání (podle zákona o silničním provozu musí k žádosti o registraci předložit potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty při pořízení), může podat Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a zaplatit zálohu ve výši daně, která bude vyměřena při pořízení v daňovém přiznání. Zaplacení zálohy jí potvrdí správce daně.

 

Pořízení ojetého dopravního prostředku EU

Pořízení ojetého dopravního prostředku z jiného členského státu podléhá stejnému režimu, jako pořízení zboží.

Jestliže bude pořizovat ojetý dopravní prostředek z jiného členského státu plátce pro podnikatelské účely od osoby registrované k dani v jiném členském státě, bude mu dopravní prostředek dodán jako plnění osvobozené od daně s tím, že daň bude povinen přiznat v tuzemsku se sazbou daně platnou v tuzemsku.


Pokud bude pořizovat ojetý dopravní prostředek z jiného členského státu osoba, která není plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě, zaplatí cenu včetně daně se sazbou daně členského státu, ve kterém automobil nakupuje.

Podle předpisů, které jsou uplatňovány v jednotlivých členských státech může obchodník při dodání použitého zboží - ojetého automobilu, použít za splnění podmínek stanovených v § 90 zákona, zvláštní režim, který spočívá v tom, že při dodání ojetého automobilu svému odběrateli zdaní pouze přirážku, kterou stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou tohoto automobilu.
Jestliže je do tuzemska dodán ojetý automobil, u kterého byl při dodání z jiného členského státu uplatněn zvláštní režim, toto dodání není předmětem daně v tuzemsku.

 

Registrace vozidla

Osoba, která není plátcem a pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu, musí vyplnit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku (dle zákona o DPH, § 19, odst. 6 ).

Plátce DPH povinnost vyplnit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku nemá.

 

Ovšem s touto situací nepočítá zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Zde, v § 6, odst.5, písmeno f, je ustanovení, že žádost o registraci musí obsahovat potvrzení o zaplacení DPH.

Takže, i když jste plátci DPH, tak Vám nic jiného nezbude, než vyplnit hlášení také, daň zaplatit a na přiznání si DPH zase nechat vrátit.

Doklad o zaplacení DPH vyžadovaný dle zákona č. 56/2001 Sb. musí být vždy jednoznačný pro konkrétní vozidlo a jeho VIN identifikátor.

 

Zákon č. 56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

§ 6:

(5) K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

  • f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu

 

Legislativa

 

Zákon o DPH, § 19 - Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie

(1) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

(2) Dnem prvního uvedení do provozu se u nových dopravních prostředků lodí a letadel rozumí den dodání výrobcem prvnímu kupujícímu nebo vlastníkovi nebo první den, kdy kupující nebo vlastník je oprávněn s dopravním prostředkem nakládat, a to ten den, který nastane dříve, nebo den, kdy byl dopravní prostředek výrobcem použit pro předváděcí účely. Za den prvního uvedení do provozu u pozemních motorových vozidel se považuje den, kdy bylo vozidlo registrováno k provozu ve státu výrobce, nebo den, kdy nastala povinnost toto vozidlo ve státu výrobce registrovat, a to ten den, který nastane dříve. Pokud není povinnost vozidlo registrovat ve státu výrobce, je dnem prvního uvedení do provozu den, kdy bylo vozidlo odvezeno kupujícím nebo jeho vlastníkem, nebo den dodání kupujícímu nebo jeho vlastníkovi nebo den, kdy kupující nebo vlastník s ním mohl nakládat, a to ten den, který nastane dříve, nebo den, kdy pozemní motorové vozidlo bylo použito pro předváděcí účely. Jestliže není den prvního uvedení do provozu takto stanoven, považuje se za den prvního uvedení do provozu den, kdy byl vystaven doklad o prodeji.

(3) Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek od osoby registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu.

(4) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je nový dopravní prostředek přemístěn do jiného členského státu a plátce společně s pořizovatelem předloží místně příslušnému správci daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke kterému přiloží kopii vystaveného daňového dokladu. Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, plátce neuvádí do souhrnného hlášení. Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek z jiného členského státu od osoby, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje také pořízení zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně v tuzemsku, a k daňovému přiznání je povinen přiložit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu, který mu vystavil dodavatel.

(5) Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, který je přemístěn do jiného členského státu, se považuje za osobu oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí nového dopravního prostředku ve sjednané ceně nebo při dovozu nebo při pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně, kterou by byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo zdanitelným plněním v tuzemsku. Tato osoba je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně u svého místně příslušného správce daně v daňovém přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, a s hlášením o dodání nového dopravního prostředku předloží daňové přiznání do 10 dnů ode dne dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu; tuto lhůtu nelze prodloužit. Pokud nárok na odpočet daně neuplatní v tomto daňovém přiznání nebo na požádání správce daně neposkytne informace nutné ke správnému stanovení nároku na odpočet daně, její nárok zaniká.

(6) Osoba, která není plátcem a pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu, je povinna předložit daňové přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu a hlášení o pořízení nového dopravního prostředku do 10 dnů ode dne pořízení nebo ve lhůtě pro podání daňového přiznání, jde-li o identifikovanou osobu; tyto lhůty nelze prodloužit. Na základě tohoto daňového přiznání správce daně vyměří částku daně, kterou je pořizující osoba, která není plátcem, nebo identifikovanou osobou, povinna zaplatit místně příslušnému správci daně do 25 dnů ode dne, kdy jí daň byla vyměřena.

(7) Osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu, který bude registrován v registru silničních vozidel, může před podáním daňového přiznání podat hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení nového dopravního prostředku. K hlášení o pořízení nového dopravního prostředku je povinna přiložit kopii daňového dokladu, který jí vystavil dodavatel z jiného členského státu. Zaplacení zálohy správce daně na žádost pořizovatele potvrdí.

(8) Při dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu musí být na daňovém dokladu uveden údaj, že se jedná o nový dopravní prostředek, a údaje tuto skutečnost potvrzující.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference