Penále zdravotního pojištění

 

Penále na zdravotní pojištění řeší zákon č. 592/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 

Platba penále

Penále a pojistné se platí na odlišné účty. Věnujte proto pozornost, na jaký účet platbu zasíláte (včetně variabilního symbolu).

 

Výše penále

Do konce roku 2021 rostl dluh na pojistném o penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení (tedy o 18,25 % za rok).

Od roku 2022 se penále počítá jako roční úrok z prodlení ve výši 8 % s připočtením repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž jste začali dlužit

 

Promlčení penále

Promlčecí lhůta je upravena v § 16 zákona o pojistném o pojistném na všeobecné pojištění a činí 10 let.

  • Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za deset let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.
  • Právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě deseti let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu

 

Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění č.592/1992

 

§ 16 - Promlčení pojistného

(1) Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.

(2) Právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.


§ 18 - penále

(1) Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále. Pokud bylo pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno jiné než příslušné zdravotní pojišťovně, popřípadě jinému subjektu, nebo pokud platba byla poukázána pod nesprávným variabilním symbolem, považuje se pojistné nebo záloha na pojistné za nezaplacené ve stanovené lhůtě. Výše penále se stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.

(2) Nebyl-li přeplatek na pojistném vrácen příslušnou zdravotní pojišťovnou ve stanovené lhůtě (§ 14 odst. 2), je příslušná zdravotní pojišťovna ode dne následujícího po dni splatnosti do dne platby včetně povinna platit za každý den penále ve výši 0,05 % dlužné částky.

(3) Každá platba penále se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

(4) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za jeden kalendářní rok.

(5) Zdravotní pojišťovna penále nepředepíše, pokud plátce prokáže, že provedl platbu na účet příslušné zdravotní pojišťovny, ale pod nesprávným variabilním symbolem.

(6) Pro účely zvláštních právních předpisů se za dlužné pojistné považuje i dlužné penále.

§ 19

Pokud jde o splatnost penále, způsob jeho placení, vymáhání, promlčení a vracení přeplatku na penále, postupuje se stejně jako u pojistného.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference