Vzdělávání

 

Náklady spojené se vzděláváním zaměstnanců  pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele jsou daňově uznatelné (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona o daních z příjmů).

 

Důležité je, aby zaměstnavatel prokázal, že se opravdu jedná o vzdělávání související s předmětem činnosti. Závisí na pracovním zařazení jednotlivého zaměstnance.

 

Pokud se nejedná o vzdělávání související s předmětem činnosti, daný příspěvěk je součástí mzdy. Podléhá dani z příjmů fyzických osob všetně všech případných odvodů.

 

Příklady:

Soustružník se chce vzdělávat anglicky. V tomto případě je obtížné prokázat, že toto vzdělání potřebuje ke své práci.

 

Programátor se chce vzdělávat anglicky, Zde je zřejmé, že používá angličtinu ke své práci. Pokud by se chtěl ale např. učit švédsky, je nutné prokázat, že švédštinu používá ke své práci (lokalizace software, zakázníci ve Švédsku..)

 

Nepeněžní plnění

Nepeněžní plnění je tehdy, pokud zaměstnanec neobdrží peníze (ať v hotovosti nebo převodem na bankovní účet).

Zaměstnavatel dané vzdělávání musí zaplatit sám, faktura nebo obdobný doklad musí znít na jméno zaměstnavatele, nikoliv zaměstnance.

Zaměstnanci se v tomto případě nezvyšuje základ daně ani odvody na sociální a zdravotní pojištění(§ 6 odst. 9 písm. a) zákona o daních z příjmů).

 

Peněžní plnění

Penežní plnění je tehdy, pokud zaměstnanec dané vzdělávání zaplatí sám a zaměstnavateli donese doklad k proplacení.

Pokud jsou splněny ostatní podmínky, z hlediska zaměstnavatele se stále jedná o daňově uznatelný náklad.

Zaměstnanci se ale v tomto případě zvýší základ daně včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

 

Zákoník práce

zákoník práce v § 227 stanoví, že zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců, což zahrnuje zejména:

  • zaškolení a zaučení,
  • odbornou praxi absolventů škol,
  • prohlubování kvalifikace,
  • zvyšování kvalifikace.

 

Účtování

Náklady na vzdělávání účtujeme na daňově uznatelný účet

527 - Zákonné sociální náklady

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference