Bezúročná půjčka

 

Bezúročná půjčka je taková, která se neúročí.

Jestli si ale myslíte, že je to pouze záležitost mezi věřitelem a poskytovatelem, tak tomu tak bohužel není.

Problém je u příjemce půjčky, který nemá úroky v nákladech (tím pádem mu vznikl bezúplatný prospěch).

 

Stát totiž chce daně i z úroků, který příjemce půjčky nezaplatil.

Naštěstí stát stanovil limit, kdy se tyto nezaplacené úroky nedaní.

Od daně z příjmů je osvobozen bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud příjmy nepřesáhnou 100.000,- kč.

Pokud příjmy přesáhnou stanovenou hranici (např. 105.000), musí se danit všechny (nikoliv pouze příjmy přasahující hranici). V našem případě, tedy zdaníme 105.000,- Kč.

 

Bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu

Pod touto složitou definicí se v našem případě skrývají neobdržené úroky.

Dá se tedy říct, že pokud obvyklý úrok (který nebyl samozřejmě vyplacen) nepřasáhne za rok 100.000,- Kč,  tak se nic danit nemusí.

 

Každý příjem se posuzuje samostatně.

Pro test se sčítají nevyplacené úroky podle jednotlivých osob.

Poplatník může mít více takovýchto majetkových prospěchů, ale pro účely této hranice se sčítají pouze ty příjmy, které plynou od téže osoby.

 

Spojená osoba

U spojených osob lze také použít bezúročnou půjčku.

MF nebude u bezúročných půjček aplikovat ustanovení obvyklých cen.

 

Stanovisko GFŘ z jednání s Komorou daňových poradců ze dne 17.2.2016

Lze souhlasit stvrzením že, v případě bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy, nebude u věřitele aplikováno ustanovení § 23 odst. 7 ZDP. Výjimkou budou samozřejmě vždy případy, kdy dochází k zastření skutečného stavu stavem formálně právním podle daňového řádu.V případě zastření skutečného stavu (úplatného) stavem formálně právním (bezúplatným) nebude u dlužníka aplikováno ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 proto, že mu nevzniká majetkový prospěch.

Celý zápis jednání najdete zde.

 

Příklad

Společnost Alfa si bezúročně půjčila od firmy Beta 1.000.000,- Kč. Nejedná se o spojené osoby.

Pro daný rok byl stanoven obvyklý úrok ve výši 4%.

Za rok tedy má být obyvklý úrok ve výši 40.000,- Kč.

Je tedy pod hranicí 100.000 a firma Beta nic dodaňovat nemusí.

 

Zákon o daních z příjmů

 

§ 19b - Osvobození bezúplatných příjmů

(1) Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný

a) příjem z nabytí dědictví nebo odkazu,

b) příjem, pokud k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách, v podobě

  • 1. nabytí vlastnického práva k pozemku,
  • 2. zřízení věcného břemene,

c) příjem z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo podílu na pozemku podle zákona upravujícího majetek České republiky a její vystupování v právních vztazích, je-li organizační složka státu povinna je bezúplatně převést bytovému družstvu vzniklému před 1. lednem 1992 nebo jeho právnímu nástupci,

d) příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku 100000 Kč u

  • 1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
  • 2. vypůjčitele při výpůjčce a
  • 3. výprosníka při výprose,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference