Lhůty pro podání

 

Lhůty pro podání daňového přiznání:

  • Při papírovém podání je termín do 1.dubna
  • Při elektronickém podání je termín do 1.května
  • Pokud přiznání podává daňový poradce, termín je 1.července
  • Pokud je povinný audit, termín je do 1.července

 V případě, že datum připadá na víkend nebo svátek, tak je lhůta následující pracovní den.

 

Daňový poradce

Od roku 2021 již nemusí být plná moc na podání přiznání udělená daňovému poradci doručena FÚ do konce standardní lhůty.

Plnou moc ale potřebujete, protože daňový poradce nemůže bez tohoto zplnomocnění přiznání podat.  Poradce musí totiž podání skutečně podat, nikoliv pouze zpracovat. Plná moc tedy stačí současně s přiznáním (plnou moc odesílá vždy klient pomocí svojí datové schránky nebo na podatelnu).

Novinka roku 2021 má i další úskalí.

Pokud podá daňový poradce přiznání do standardní lhůty (např. 1.května při elektronickém podání), je daň splatná také ve standardní lhůtě.

Pokud tedy chcete platit daň až k 1.červenci, daňový poradce nesmí podat přiznání dříve než 2.května.

 

Splatnost daně

Termín pro splatnost daně je totožná s termínem přiznání.

Pokud tedy podáme přiznání elektronicky např. 3.dubna, splatnost daně je 1.května.

Pokud tedy podáme přiznání elektronicky např. 3.května, splatnost daně je 1.července.

 

Pokuty

V případě pozdního podání přiznání nebo platby můžete využít ještě 5 dnů ochranné lhůty, kdy FÚ žádné penále nevyměří (viz § 250 daňového řádu).

 

Legislativa

 

§ 136 daňový řád 

změna od roku 2021

(1) Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

(2) Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud

  • 1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
  • 2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.

 

§ 250 daňový řád

Pokuta za opožděné tvrzení daně

(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši

a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,

b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo

c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

(2) Plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li hlášení, vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést za každý následující den prodlení, nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést.

(3) Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její výše vypočtená podle odstavce 1 nebo 2 částku menší než 200 Kč.

(4) V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky podle odstavce 1 nebo 2 stanovená horní hranice; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč.

(5) Maximální výše částky vypočtené podle odstavce 1 nebo 2 nesmí být vyšší než 300000 Kč.

(6) O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud

a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a

b) v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference