Odpis pohledávek bez opravných položek

 

Odpisy pohledávek na které nebyly vytvořeny opravné položky lze provést dvěma způsoby.

 • Účetní odpis pohledávek
 • Daňový odpis pohledávek

 

Účetní odpis pohledávek

Účetní odepsat pohledávku může účetní jednotka kdykoliv.

Většinou se jedná o případy, kdy by náklady na vymáhání byly větší než případný výnos nebo je pohledávka již promlčena a nelze vytvářet opravné položky.

Účetní odpis pohledávky nemá vliv na daňový základ věřitele (jedná se o nedaňový náklad).

Účetní odpis není upraveno zákonem.

Pro odpis pohledávek používáme účet 546 - Odpis pohledávek

 

Příklad účtování

Máme pohledávku ve výši 20.000,-

Na danou pohledávku jsme nevytvářeli opravnou položku.

Text Částka Účet Strana Poznámka

Odpis pohledávky

20.000 311 D -
Odpis pohledávky 20.000 546.N MD daňově neúčinný účet

 

Daňový odpis pohledávek bez tvorby opravné položky

V některých případech lze pohledávku daňově odpsat a to i bez tvorby opravné položky.

Podmínky pro daňově uznatelný odpis pohledávek řeší zákon o daních z příjmů,  § 24 odst. 2 písm. y).

 

 • O pohledávce bylo při jejím vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně z příjmů osvobozen.
 • Nejedná se o pohledávku nabytou bezúplatně.
 • Nejedná se o pohledávku vzniklou mezi spojenými osobami.
 • Nákladem je jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením.

 

Pro daňovou uznatelnost odpisu pohledávky musí být splněna alespoň jedna podmínka:

 • Soud u dlužníka zrušil konkurs proto, že jeho majetek je zcela nepostačující a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty.
 • Dlužník je v úpadku nebo mu úpadek hrozí, pohledávku pak lze odepsat na základě výsledků insolvenčního řízení.
 • Dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka.
 • Dlužník byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou (dle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů).
 • Na majetek dlužníka, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, pohledávku pak lze daňově odepsat na základě výsledků této dražby.
 • Majetek dlužníka, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, pohledávku pak lze daňově odepsat na základě výsledků provedení této exekuce.

 

S účinností od 1. 1. 2011 byla provedena změna zákona o daních z příjmů která umožňuje že odpis pohledávek je daňově uznatelným nákladem a to i tehdy pokud na danou pohledávku nebyla tvořena zákonná opravná položka. Tato možnost byla od 1.1.2012 opět zrušena.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference