Audit

 

Podmínky pro povinný audit najdeme v zákoně ú účetnictví § 20:

(1) Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem, kterého účetní jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, a dále

a) velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu,

b) střední účetní jednotky,

c) malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot

  • 1. aktiva celkem 40000000 Kč,
  • 2. roční úhrn čistého obratu 80000000 Kč,
  • 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,

d) ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň 2 hodnoty uvedené v písmeni c) bodech 1 až 3.

 

Postihy

Jestliže vznikne společnosti ze zákona povinnost auditu, tak má rovněž povinnost zveřejnit účetní závěrku včetně zprávy auditora (§21a, odst. 3 zákona o účetnictví).

V takovém případě pak společnosti hrozí pokuta ve výši 3% z aktiv.

 

Zákon o účetnoctví, § 37:

(1) Účetní jednotka, která není podnikatelem, se dopustí přestupku tím, že

  • h) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem,
  • i) v rozporu s § 21 odst. 7 nemá výroční zprávu ověřenou auditorem,

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do výše

  • b) 3 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) až k).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference