Odvod za porušení rozpočtové kázně

 

Odvod za porušení rozpočtové kázně není daňovým nákladem.

 

Odvolání

Protoi rozhodnutí se příjemce dotace může odvolat.

Finanční ředitelství vydalo pokyn pro rozhodování ohledně případného odvolání.

Pokyn č. GFŘ – D – 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně.

 

Účtování

Platební výměr je třeba zaúčtovat ke dni doručení jako podrozvahový závazek a ke dni nabytí právní moci pak tento zápis zrušit a zaúčtovat odvod a penále na účet 549 a účet 347 je li věřitelem stát (vyměřil finanční úřad) nebo na účet 349, je li věřitelem obec, kraj nebo regionální rada.

 

Používané účty:

  • 549 - Manka a škody z provozní činnosti
  • 347 - Ostatní dotace
  • 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím

 

Příklad účtování:

Text Částka Účet Strana
Odvod za porušení rozpočtové kázně

100

549 MD
Odvod za porušení rozpočtové kázně 100 347 D

 

Prominutí odvodu

V případě, že odvolání dopadne úspěšně (byla prominuta celá nebo částečná výše odvodu), je nutno zaúčtovat výši prominutí odvodu.

 

Prominutí je opravou minulých účetních období a je proto třeba o něm účtovat na stejné účty, ale na opačné strany respektive s minusovým znaménkem.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference