Daňové novinky 2024

 

Zde uvádíme nejdůležitejší změny pro rok 2024.

 

DPH

Místo dvou snížených sazeb 10% a 15% procent se zavádí jedna 12% daň.

Navíc se pro knihy zavádí sazba 0%.

Došlo také k přesunu některých položek:

 

Nulová sazba 0%:

 • knihy (včetně elektronických)

 

Snížená sazba 12%:

 • ubytovací a stravovací služby
 • noviny a časopisy
 • potraviny
 • stavební práce u rodinných a bytových domů
 • vstupné na kulturní a sportovní akce

 

Základní sazba 21%:

 • kadeřnické služby
 • oprava obuvi
 • točené pivo
 • svoz komunálního odpadu
 • dodání řezaných květin
 • palivové dřevo
 • služby autorů a umělců
 • úklidové práce v domácnostech

 

Daň z příjmů právnických osob

Zvedá se daň z příjmů právnických osob z 19% na 21%.

U daně z příjmu právnických osob dochází k jediné drobné změně, zavedení možnosti nezdaňovat nerealizované kurzové rozdíly.

 

Nákup vozidel

Maximální daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely  bude dva miliony korun. T.j. odpisyv případě vyšší ceny se budou krátit.

Odpočet DPH u osobních aut kategorie M1 bude omezen maximální částkou 420 000 Kč. Do limitu odpočtu 420 000 Kč se bude počítat i provedené technické zhodnocení.

 

Dary 

Ruší se daňová uznatelnost tichého vína jako daru do 500 korun na reprezentaci

 

Informace o obsahu pracovního poměru

Do 7 dnů od vzniku pracovního poměru, je nutné informovat zaměstnance o údajích dle zákona.

Pro zaměstnance, keří mají den vzniku pracovního poměru před 1.10.2023, má zaměstnavatel povinnost tyto informace sdělit pouze na vyžádání zaměstnance.
 
Údaje, které musíte sdělit zaměstnanci v pracovním poměru naleznete zde:
http://delfy.cz/ucetni-podpora/mzdy/pracovni-vztahy/pracovni-pomer/informace-o-obsahu-pp/
 
Údaje pro dohody naleznete zde:
http://delfy.cz/ucetni-podpora/mzdy/pracovni-vztahy/dohody/informace-o-obsahu-dohod/
 

Změna u dohod konaných mimo pracovní poměr

Kromě povinnosti informovat o obsahu pracovního vztahu jsou v zákoníku práce další změny.

 

Rozvrh pracovní doby

Při výkonu práce na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.
Bližší info naleznete zde:
http://delfy.cz/ucetni-podpora/mzdy/pracovni-vztahy/dohody/

 

Příplatky u dohod

Zaměstnanci z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr mají od 1. října 2023 zákonné právo na příplatky za práci ve svátek, o víkendu, v noci či ve ztíženém pracovním prostředí a veškeré překážky v práci pro ně budou platit ve stejném rozsahu jako u zaměstnanců v pracovním poměru.

Bližší info naleznete zde:
http://delfy.cz/ucetni-podpora/mzdy/pracovni-vztahy/dohody/

 

Dovolená u dohod

Od 1. ledna 2024 vzniká zaměstnancům z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr i zákonné právo na dovolenou.
 
Bližší info naleznete zde:
http://delfy.cz/ucetni-podpora/mzdy/nepritomnost/dovolena/dovolena-u-dohod/

 

Home office

Od 1.ledna 2024 zaměstnavateli vzniká povinnost na náhradu nákladů, které zaměstnanec při takzvaném home office má.  
Bližší info naleznete zde:
http://delfy.cz/ucetni-podpora/mzdy/pracovni-vztahy/home-office/


Sociální pojištění za zaměstnance

Nově přibude zaměstnancům nová daň, protože budou platit nemocenské pojistné ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy.

Sociální pojištění u zaměstnance se tedy zvyšuje z 6,5 % na celkem 7,1 %

 

Daň z příjmů fyzických osob

 U daně z příjmů fyzických osob dochází k následujícím změnám.

 

Snížení hranice pro progresivní daň

Zaměstnanci, kteří mají měsíční plat vyšší než trojnásobek průměrné mzdy, budou mít vyšší sazbu daně z příjmů 23%, místo základní sazby 15%.

Limit pro vyšší sazbu daně se sníží z 48násobku na 36násobek průměrné mzdy.

 

Zrušení daňových slev

Ruší se daňové slevy

 • na školkovné
 • sleva na studenta
 • členský příspěvek v odborech
 • slevu na manželku bude možné uplatňovat pouze, pokud se stará o dítě do tří let.

Sníží se také státní podpora stavebního spoření na 1.000 korun za účastníka.

 

Benefity

Nepeněžní benefity (rekreace, zdravotnické a léčebné služby a zboží, služby vzdělávacích a sportovních zařízení, kultura a tištěné knihy) budou osvobozeny do limitu poloviny průměrné mzdy za rok.

Nad tento limit půjde o zdanitelný příjem podléhající odvodům.

Pro příští rok by to mělo podle schváleného nařízení vlády znamenat, že zaměstnanci budou mít bez zdanění benefity do 21 983 korun.

 

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nebo podílu 

Zavedení omezení ve výši 40 mil. Kč v případě aplikace osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nebo podílu při splnění časového testu.

Platné od roku 2025 – u podílů a akcií nabytých do konce roku 2024 bude možné použít speciální definici pro nabývací cenu.

 

OSVČ

Minimální vyměřovací základ má u OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost nově vzrůst ze současných 25 procent až na 40 procent průměrné mzdy, a to postupně o pět procent ročně.

 

U podnikatelů, kteří hradí sociální pojistné ze skutečného vyměřovacího základu, dále dojde k jeho zvýšení na 55 procent základu daně ze samostatné činnosti oproti současným 50 procentům.

Nový limit by měl platit až od roku 2024, tj. důchodové pojištění za rok 2023 se počítá podle stávajících pravidel.

 

Daň z nemovitosti 

Daň z nemovitosti se zvýší v průměru na 1,8násobek a postupně poroste podle inflace.

 

Dálniční známka

Roční známka tak místo dosavadních 1 500 korun bude stát 2 300 korun. Zároveň chce vláda zavést pravidelnou valorizaci, která bude zohledňovat inflaci.

 

Účetnictví

 • změna výpočtu čistého obratu;
 • možnost vedení účetnictví v tzv. funkční měně – britských librách, eurech nebo amerických dolarech;
 • zavedení povinnosti sestavovat zprávu o udržitelnosti.

 

Nové zdanění dohod o provedení práce od 1.7.2024

Příslušné legislativní změny měly být původně účinné od 1.1.2024, ale nakonec je Poslanecká sněmovna 13. října schválila s účinností odloženou na 1.7.2024

Zaměstnavatelé mají nově ohlašovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení. Tato povinnost spočívá ve sdělování osobních údajů a zúčtovaných příjmů svých zaměstnanců, kteří pracují na základě DPP, za každý kalendářní měsíc.

Zaměstnavatelé musí elektronicky oznámit nástup zaměstnance na DPP do 8 dnů a skončení zaměstnání do 8 dnů od ukončení.

Kromě toho musí zaměstnavatelé do 20. dne následujícího měsíce ČSSZ na předepsaném tiskopisu doložit následující informace:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo a datum narození
 • výši příjmu dohodáře / info o tom, že žádný příjem nezúčtoval

 

Limit pro odvod na sociální pojištění

Platby sociálního pojištění pro dohodáře budou omezeny novými limity. Dosud mohli dohodáři vydělávat neomezeně, pokud jejich příjem z jedné dohody nepřesáhl 10 000 Kč měsíčně.

Novela zavede dva limity:

 • První limit bude 25 % průměrné mzdy, což činí 10 500 Kč pro rok 2023. (25 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny) .Pokud brigádník vydělá více, bude muset odvést sociální pojištění.
 • Druhý limit bude 40 % průměrné mzdy, (40 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů), což znamená, že brigádník, který pracuje pro více zaměstnavatelů současně, nesmí celkově vydělat více než 17 500 Kč.

Každý zaměstnavatel bude odvádět sociální pojištění pouze z příjmu, který dohodář získal u něj. Když dohodář překročí druhý limit, Česká správa sociálního zabezpečení o tom zaměstnavatele informuje.

 

Podle výše průměrné mzdy pro rok 2024 bude od 1.7.2024 účast na nemocenském pojištění zakládat např.:

 • příjem z jedné dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele dosahuje měsíčně částky 10.500 Kč (podle současné úpravy zakládá účast na nemocenském pojištění až překročení limitu 10.000 Kč, podle nové úpravy bude rozhodující již dosažení limitu)
 • příjem z několika dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele dosahuje měsíčně částky 10.500 Kč
 • příjem z dohod o provedení práce od více zaměstnavatelů, pokud bude dosaženo měsíčně příjmu 17.500 Kč.

 


 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference