Přenos daňové povinnosti u stavebních a montážních prací

 

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací se umožňuje, aby se obě strany dohodly, zda použijí režim přenesení daňové povinnosti.

 

Jedná se o ustanovení § 92e, odst.2 zákonao DPH:

Pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací podle odstavce 1 zdanitelné plnění související s těmito pracemi, použije k tomuto zdanitelnému plnění režim přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kterého byly tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně, má se za to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá

 

Seznam stavebních prací podléhající přenosu daňové povinnosti

Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde z hlediska vymezení dané zákonem o DPH o služby nebo dodání zboží s montáží), které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008.

 

Kód CZ-CPA 41 – zahrnuje budovy a jejich výstavbu.
Patří sem také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.


Kód CZ-CPA 42 - inženýrské stavby a jejich výstavba.
Zároveň tento oddíl zahrnuje služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství.


Kód CZ-CPA 43 - specializované stavební práce
tj. demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické,…
a dále mj. montáž ocelových konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení apod.

 

Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupná na stránkách Českého statistického úřadu.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference