Dohoda o pracovní činnosti

 

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považuje osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud v kalendářním měsíci dosáhne započitatelného příjmu.

 

Od 1. 1. 2015 se příjmy z dohod o pracovní činnosti dosažené za kalendářní měsíc u jednoho zaměstnavatele se sčítají.

U měsíční odměny do rozhodné částky se neodvádí zdravotní pojištění.

U měsíční odměny vyšší než rozhodná částka, se z dohody o pracovní činnosti odvádí zdravotní pojištění.

Tyto zaměstnance je nutné registrovat na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Při odvodu zdravotního pojištění je u dohody o pracovní činnosti důležité pamatovat na nutnost, že se pojistné odvádí alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

I z odměny nižší než je minimální mzda, tedy musí být v souhrnu odvedeno pojistné na zdravotní pojištění z minimální mzdy.

Legislativa

Podmínky účasti zaměstnnaců na zdravotním pojištění obsahuje zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb:

§ 5 - Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud
a) je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou
  • 5. osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, která v kalendářním měsíci nedosáhla započitatelného příjmu,

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference