Pracovní cesta soukromým vozidlem

 

Výše náhrady upravuje ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona o daních z příjmů.

 

Stejná výše náhrady náleží také OSVČ při použití soukromého vozidla.

Do roku 2009 pro OSVČ platily jiné sazby náhrad, ale díky novelizaci § 24, od roku 2009 dané náhrady mohou používat i OSVČ.

 

Výše náhrady

Zaměstnanci náleží za každý ujetý kilometr:

  • základní náhrad za jeden kilometr
  • náhrada za spotřebované PHM

 

Základní náhrada

V případě pracovní cesty soukromým vozidlem, zaměstnanci přísluší za každý 1 km jízdy základní náhrada.

Výši náhrady najdete v kapitole Roční parametry.

 

Použije-li zaměstnanec při pracovní cestě k motorovému vozidlu přívěs, zvýší se sazba základní náhrady o 15 %.

Není přitom rozhodující, zda jde o přívěs v majetku zaměstnance nebo zaměstnavatele.

 

Náhrada za spotřebované PHM

Zaměstnanec může obdržet náhradu za spotřebované PHM následujícími způsoby:

  • Ve výši nákupní ceny PHM
  • Ve výši průměrné ceny PHM

 

Chce-li zaměstnnanec náhradu ve výši nakoupené PHM, musí předložit doklad o nákupu PHM.

V případě, že předloží dokladů více (u delších pracovních cest),  nákupní cena se spočítá jako aritmetický průměr. Vždy se vychází z ceny včetně DPH (protože zaměstnanec není plátce DPH).

 

V případě, že zaměstnanec doklad o nákupu PHM nepředloží, zaměstnavatel vypočítá náhradu na základě průměrných cen.

 

Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel podle ust. § 158 odst. 2 zákoníku práce násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty.

Spotřeba pohonných hmot bude ve smyslu ust. § 158 odst. 4 zákoníku práce počítána podle údajů o spotřebě uvedených ve velkém technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit.

Jestliže tyto údaje technický průkaz vozidla neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. Průměrné ceny PHM pro cestovní náhrady.

 

Průměrné ceny pohonných hmoty najdete v kapitole Roční parametry.

 

Silniční daň

Při použití soukromého vozidla pro pracovní cesty se musí platit silniční daň.

 

Poplatníkem daně je rovněž
a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
 
V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference