Prodej služby do EU

 

Tato kapitola se zabývá prodejem služby, když má odběratel sídlo v jiném členském státě EU.

Nejdříve je nutné stanovit místo plnění pro danou službu.

Toto platí i pro neplátce DPH!

Místo plnění se určí standardním způsobem.

POZOR - v případě, že nejste plátce DPH a  odběratel je povinná osoba a místo plnění je v EU, stáváte se identifikovanou osobou.

 

Místo plnění v ČR

V případě, že místo plnění je v tuzemsku, tato služba podléhá české DPH.

V případě, že je místo plnění v ČR, tak se poskytnutá služba vykáže v daňovém přiznání na řádku č. 1 nebo 2. V souhrnném hlášení se neuvádí.

 

V případě, že nejste plátce DPH, tak vystavíte normální fakturu tak, jako by se jednalo o tuzemského zákazníka. Žádné povinnosti vůči DPH Vám nevznikají.

 

Místo plnění v EU

Pokud je místo plnění v EU,  metodika je závislá na tom zda:

 • jste plátce DPH
 • nejste plátce DPH

 

Prodej služby plátcem

V případě, že místo plnění je mimo tuzemsku (v EU), tato služba české DPH nepodléhá (t.j. vystavíme doklad bez DPH).

Povinnost přiznat poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve (viz § 24a zákona o DPH).

V případě zálohy se tedy musí vystavit doklad o přijaté platbě (bez DPH) a tento doklad odeslat zákazníkovi, aby si mohl daň vyměřit ve správném období (t.j. v měsíci poskytnuté platby).

 

Poskytnutá služba vykáže v daňovém přiznání na řádku č. 21 a v souhrnném hlášení s kódem č. 3 za předpokladu:

 • místo plnění v EU bylo určeno dle základního pravidla
 • odběratel je osoba registrovaná k dani (t.j. plátce DPH)

V opačném případě se služba vykáže na přiznání na řádku č.26 a do souhrnného hlášení se neuvádí.

 

Prodej služby neplátcem osobě povinné k dani

V případě, že jste neplátce DPH a odběratel je podnikatelem (firma, OSVČ), stáváte se identifikovanou osobou. Přitom je úplně jedno, zda odběratel je plátcem DPH nebo není.

Pokud odběratel plátcem DPH není, tak se přijetím služby také stane ve své zemi identifikovanou osobou.

Důvodem je skutečnost, že odběratel danou službu zahrne do svého přiznání k DPH. Kdyby prodávající neplátce přiznání nepodával, došlo by k nesouladu mezi přiznáním odběratele a přiznáním v ČR.

 

V případě, že je místo plnění mimo tuzemsko v jiném členském státě, tak se neplátce (dodavatel) ke dni poskytnutí služby stává identifikovanou osobou dle § 6i.

Do 15 dnů podá registraci identifikované osoby. Na poskytnutí služby vystaví daňový doklad bez DPH.

Do 25. následujícího měsíce podá daňové přiznání.

Pokud má k dispozici platné DIČ odběratele registrované k dani uvede plnění na ř. 21 přiznání a vyplní souhrnné hlášení, kde uvede platné DIČ odběratele a kód plnění 3.

Pokud DIČ odběrateke nemá, ale jde o osobu povinnou k dani, vykáže plnění na ř. 26 daňového přiznání a souhrnné hlášení nepodává.

Prodej služby neplátcem osobě nepovinné k dani

V případě, že poskytujete službu osobě nepovinné k dani (soukromá osoba, která nepodniká), tak žádná registrace nutná není. Vystavíte doklad bez DPH, tak jako v tuzemsku. Jen pozor na překročení obratu při prodeji zboží a služeb do EU.

 

Místo plnění v třetí zemi

Povinnost registrace identifikované osoby nevznikne, je-li služba poskytnuta osobě povinné k dani se sídlem ve třetí zemi.

 

Daňový doklad

Služby poskytované osobě povinné k dani (podnikatel) do jiného členského státu jsou fakturovány bez DPH.

Místo plnění je určeno ve státě příjemce služby, který je povinen z přijatého plnění provést „reverse-charge“ tzn. odvede daň na výstupu a zároveň má nárok na odpočet z uvedeného plnění, pokud přijatou službu použije pro plnění zakládající nárok na odpočet.

 

Náležitosti daňového dokladu jsou definovány v § 29 zákona o DPH.

Daňový doklad musí obsahovat:

 • označení osoby, která uskutečňuje plnění (jméno a příjmení případně firmu, adresu, DIČ)
 • označení osoby, pro kterou je plnění poskytováno (jméno a příjmení případně firmu, adresu, DIČ)
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • den vystavení daňového dokladu
 • den uskutečnění plnění
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně
 • základ daně (sazba a výše daně není při poskytnutí služby osobě povinné k dani do jiného členského státu uváděna, jelikož osobou povinnou přiznat daň je zákazník, základ daně nemusí být uváděn v českých korunách, může být ueden pouze v zahraniční měně)
 • text „daň odvede zákazník“
 • místo plnění je určeno dle článku 196 Směrnice Rady 2006/112/ES (není povinným údajem)

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference