DPH při fúzi společností

 

Daň z přidané hodnoty nezávisí na rozhodném dni jako daň z příjmů právnických osob.

Daňová povinnost ohledně DPH pro zanikající společnost končí dnem výmazu z OR.

 

Od rozhodného dne až do zápisu do OR podávají tedy daňové přiznání zanikající i nástupnická společnost zvlášť.

Ve zdaňovacím období, ve kterém byla fúze zapsána do OR, podává daňové přiznání za zanikající firmy nástupnická společnost. Rovněž také podává své vlastní daňové přiznání.

 

Pro účely DPH použijeme standardně obecná pravidla, není-li v zákoně o DPH  speciální ustanovení ohledně fúzí:

 • zachování statusu plátce DPH § 6b,
 • úpravu odpočtu v § 78c,
 • zrušení registrace v § 79a a 79c,
 • skupinovou registraci v § 95a,
 • testování obratu v § 99a.

 

Také v zákoně o daních z příjmů máme k dispozici pravidla pro přeměny, zcela specifická, zejména v § 23a a násl. ZDP To znamená, že tento zákon obsahuje rozsáhlejší speciální texty právě pro přeměny společností.

 

Daňový řád řeší práva a povinnosti daňových subjektů, zde zejména výše uvedená pravidla pro právní nástupnictví. Doplníme si proto citaci § 240 odst. 1 DŘ:

 • "Zanikla-li právnická osoba, která má právního nástupce, přechází její daňová povinnost na tohoto právního nástupce; tím právní nástupce získává postavení daňového subjektu namísto zaniklé právnické osoby a správce daně toto postavení na žádost právního nástupce potvrdí."

Právním nástupnictvím tak rozumíme situace, kdy jeden subjekt "vstoupí" do právního postavení – práv a povinností – jiného, většinou zanikajícího subjektu.

 

Plátcovství DPH

Pokud zanikající společnost byla plátcem DPH ale nástupnická společnost plátcem není, přechází tato povinnost na nástupnickou společnost dnem zápisu do OR (viz § 6b odst. 2 zákona o DPH).

Zároveň musí do 15 dnů ode dne zápisu do OR podat přihlášku k registraci.

 

Třetí odstavec § 6b zákona o DPH řeší situaci, kdy dochází pouze ke změně právní formy (nejde tedy o fúzi) , např. s.r.o. se mění na a.s.. Při této změně společnost nepřestává být plátcem,  pokud byla plátcem i před změnou právní formy.

 

Přiznání k DPH

Daňová povinnost ohledně DPH pro zanikající společnost končí dnem výmazu z OR.

 

Snížení odpočtu u majetku

Při standardním způsobu zrušení registrace je nutno dodanit uplatněný odpočet u majetku. Při fůzi se ale toto dodanění neprovádí (viz § 79c zákona o DPH).

Dodanění se neprovádí z toho důvodu, že plátcem DPH se stává nástupnická organizace.

 

Příklad:

Výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 20.prosince 2023.

Zanikající společnost tedy podá přiznání pouze k datu 20.prosince.

 

Legislativa

 

§ 6b zákona o DPH

(1) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne nabytí majetku, pokud nabývá tento majetek

 • a) pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, nebo
 • b) od plátce nabytím obchodního závodu.

(2) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny právnické osoby do veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající evidence vedené podle práva příslušného státu, pokud na ni při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované právnické osoby, která byla plátcem.

(3) Právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků, nepřestává být plátcem.

 

§ 79c zákona o DPH

Při zrušení registrace nevzniká povinnost snížit uplatněný odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého byl uplatněn odpočet daně, a to

a) při zrušení obchodní korporace bez likvidace,

b) v případě, kdy fyzická osoba, která je plátcem, ukončí podnikatelskou činnost tak, že celý svůj obchodní majetek vloží do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti pokračuje a jejíž je jediným zakladatelem,

c) při zrušení registrace právnické osoby,

 • 1. která byla plátcem,
 • 2. která byla založena jedinou fyzickou osobou a
 • 3. v jejíž činnosti pokračuje tato fyzická osoba jako podnikatel,


d) při sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku, jestliže je plátcem,

e) při přeměně osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže je plátcem, nebo

f) při zrušení registrace skupiny a zániku členství člena skupiny.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference