Úřad práce

 

Od 29. 7. 2017 došlo k výrazné změně při možnosti zaměstnání osob evidovaných na úřadu práce.

Od tohoto data nelze uzavřít dohodu o provedení práce.

Ode dne nabytí účinnosti zákona poběží tříměsíční přechodné období, ve kterém bude práce na DPP tolerována všem, kteří dohodu podepsali ještě před 29. 7. 2017.

 

Možnost zaměstnání  

Evidovaný nezaměstnaný si může po dobu evidence přivydělat za následujících podmínek:

 • Podpora není po dobu brigády vyplácena
 • Můžete uzavřít pouze dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu
 • Výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy

 

Zdravotní pojištění

U zaměstnanců evidovaných na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát.

Pokud si ale zaměstnanec najde přivýdělek, zdravotní pojištění se bude strhávat i z něj.

Jako státní pojištěnec nemá povinnost doplatit zdravotní pojištění do minimální výše stanovené zákonem, t.j. zdravotní pojištění se bude počítat pouze z dosaženého výdělku.

Podpora v nezaměstnanosti

Uchazeči o zaměstnání mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Cílem je dočasné zmírnění výpadku příjmů. Přesné podmínky stanoví zákon o zaměstnanosti.

Délka podpůrčí doby je závislá na věku:

 • 5 měsíců  u lidí do 50 let
 • 8 měsíců  u lidí 50 až 55 let
 • 11 měsíců u lidí nad 55 let

 

Výše podpory je maximálně 0,58násobek průměrné mzdy v ČR:

 • První a druhý měsíc je podpora ve výši 65 procent průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání
 • Třetí a čtvrtý měsíc je podpora ve výši 50 procent průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání
 • Zbytek podpůrčí doby je podpora ve výši 45 procent průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání
 • Po skončení podpůrčí doby, je podpora výši životního minima ( v roce 2017 tedy 3.410,- Kč), nevykazuje-li uchazeč požadovanou aktivitu, podpora je ve výši existenčního minima ( v roce 2017 2.200 Kč).

 

Společník (jednatel) firmy

§ 25 zákona o zaměstnanosti:

(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není

 • c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

 

Legislativa

Zákon č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti, §25:

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

 • a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
 • b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference