Mateřská a rodičovská dovolená na ELDP

 

Pokud žena (muž) čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou (např. až do 4 let věku dítěte), bude znak "X“ ve většině případů prvně uveden v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém se dítě narodilo.

Výjimkou budou situace, kdy k porodu dojde 1. dne v měsíci, v těchto případech bude znak "X“ uveden již v měsíci porodu (nebude-li zúčtován příjem, z něhož se odvádí pojistné).

Znak "X“ bude dále uváděn ve všech měsících čerpání tohoto volna.


Potrvá-li mateřská a rodičovská dovolená po celý následující kalendářní rok (roky), zaměstnavatel na další ELDP místo uvádění dvanácti "X“ vyznačí "X“ v posledním třináctém prostoru označeném "1-12“.

Třináctý prostor bude využíván výlučně v případech, kdy po celý kalendářní rok (tj. v období od 1.1. do 31.12.) nepřichází v úvahu zápočet ani jednoho dne pojištění.


Pokud by v době čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené po narození dítěte byl zúčtován v některém měsíci příjem z výdělečné činnosti, z něhož by bylo odvedeno pojistné podle zákona č. 589/1992 Sb., uvede se ve všech kalendářních měsících znak "X“ s výjimkou měsíce, ve kterém byl zúčtován příjem.


Obdobné označení nepojištěných měsíců se vztahuje na jakékoli trvání pracovního volna bez náhrady mzdy (např. neplacené volno, neomluvená absence, výkon vazby atp.). 

 

Příklad č.19

Zaměstnankyně v pracovním poměru od 2. ledna 2012 nastoupila dne 1. března 2018 na peněžitou pomoc v mateřství.

Dítě se narodilo 21. dubna 2018. V měsíci březnu 2018 zaměstnavatel zaměstnankyni dodatečně zúčtoval odměnu ve výši 6 500 Kč.

Celkový dosažený vyměřovací základ za r. 2018 činil 54 500 Kč

120 dní = 1.1.2018 - 30.4.2018 (kdy zaměstnankyně dostala zaplacenou dovolenou).

Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vyloučená doba Vyměřovací základ
120         x x x x x X X X 20 54.500


V údaji „Dny” bude, vzhledem ke splnění podmínek účasti na pojištění podle § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., uveden počet dnů z období od 1. ledna do 30. dubna 2018.

V celkovém součtu dnů uvedených v údaji „Vyloučené doby”, nebude s ohledem na zúčtovaný příjem zahrnut měsíc březen.

Z měsíce dubna 2018 bude do vyloučených dob zahrnuto pouze období od 1. dubna do 20. dubna 2018,  tj. do dne předcházejícího dni porodu

Zdroj: https://www.cssz.cz/documents/20143/99650/ELDP_Metodicka_pomucka_2018.pdf/b4f7bb1b-276f-75dc-d479-0ce043438a1e nebo zde.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference