Klasifikace produkce (CZ-CPA) 41-43

 

Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde z hlediska vymezení dané zákonem o DPH o služby nebo dodání zboží s montáží), které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43.

 

41 Budovy a výstavba budov

41.0 Budovy a výstavba budov
41.00 Budovy a výstavba budov
41.00.1 Budovy bytové
41.00.11 Budovy jednobytové
41.00.12 Budovy dvoubytové
41.00.13 Budovy tří a vícebytové
41.00.14 Budovy bytové ostatní
41.00.2 Budovy nebytové
41.00.21 Budovy pro průmysl
41.00.22 Budovy pro zemědělství
41.00.23 Budovy administrativní
41.00.24 Budovy pro obchod
41.00.25 Budovy pro dopravu a telekomunikace
41.00.26 Budovy skladů, nádrže a sila
41.00.27 Hotely a podobné budovy
41.00.28 Budovy určené pro společenské a kulturní účely, sport, vzdělávání, zdravotnictví,ústavní péči nebo církevní účely
41.00.29 Budovy nebytové ostatní
41.00.3 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
41.00.31 Výstavba jednobytových budov
41.00.32 Výstavba dvoubytových budov
41.00.33 Výstavba tří a vícebytových budov
41.00.34 Výstavba ostatních bytových budov
41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
41.00.41 Výstavba budov pro průmysl
41.00.42 Výstavba budov pro zemědělství
41.00.43 Výstavba administrativních budov
41.00.44 Výstavba budov pro obchod
41.00.45 Výstavba budov pro dopravu a telekomunikace
41.00.46 Výstavba skladů, nádrží a sil
41.00.47 Výstavba hotelů a podobných budov
41.00.48 Výstavba budov určených pro společenské a kulturní účely, sport, vzdělávání, zdravotnictví, ústavní péči nebo církevní účely
41.00.49 Výstavba ostatních nebytových budov

42 Inženýrské stavby a jejich výstavba

42.1 Silnice a železnice a jejich výstavba
42.11 Silnice a dálnice a jejich výstavba
42.11.1 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy
42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy
42.11.2 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
42.11.20 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
42.12 Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba
42.12.1 Železnice a podzemní dráhy
42.12.10 Železnice a podzemní dráhy
42.12.2 Výstavba železnic a podzemních drah
42.12.20 Výstavba železnic a podzemních drah
42.13 Mosty a tunely a jejich výstavba
42.13.1 Mosty a tunely
42.13.10 Mosty a tunely
42.13.2 Výstavba mostů a tunelů
42.13.20 Výstavba mostů a tunelů


42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba
42.21 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba
42.21.1 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny
42.21.11 Dálková potrubí pro kapaliny a plyny
42.21.12 Místní potrubí pro kapaliny a plyny
42.21.13 Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních vod a přečerpávací stanice
42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
42.21.21 Výstavba dálkových potrubí pro kapaliny a plyny
42.21.22 Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny
42.21.23 Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a potrubí, úpraven vod, čistíren odpadních vod a přečerpávacích stanic
42.21.24 Vrtání studní a výstavba septiků
42.22 Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba
42.22.1 Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace
42.22.11 Dálkové elektrické a komunikační sítě
42.22.12 Místní elektrické a komunikační sítě
42.22.13 Elektrárny
42.22.2 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
42.22.21 Výstavba dálkových elektrických a komunikačních sítí
42.22.22 Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí
42.22.23 Výstavba elektráren


42.9 Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba
42.91 Vodní díla a jejich výstavba
42.91.1 Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
42.91.10 Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
42.91.2 Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb
42.91.20 Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb
42.99 Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba
42.99.1 Ostatní inženýrské stavby j. n.
42.99.11 Důlní a výrobní stavby
42.99.12 Stavby pro sport a rekreaci
42.99.19 Jiné inženýrské stavby j. n.
42.99.2 Výstavba ostatních inženýrských staveb j. n.
42.99.21 Výstavba důlních a výrobních staveb
42.99.22 Výstavba staveb pro sport a rekreaci
42.99.29 Výstavba jiných inženýrských staveb j. n.

 

43 Specializované stavební práce
43.1 Demoliční práce, příprava staveniště a průzkumné vrtné práce
43.11 Demoliční práce
43.11.1 Demoliční práce
43.11.10 Demoliční práce
43.12 Příprava staveniště
43.12.1 Příprava staveniště
43.12.11 Příprava půdy a pozemku; asanační práce
43.12.12 Výkopové zemní práce a přesun zeminy
43.13 Průzkumné vrtné práce
43.13.1 Průzkumné vrtné práce
43.13.10 Průzkumné vrtné práce


43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
43.21 Elektroinstalační práce
43.21.1 Elektroinstalační práce
43.21.10 Elektroinstalační práce
43.22 Instalatérské, topenářské a plynařské práce
43.22.1 Instalace rozvodů vody a kanalizace, topení, ventilace a klimatizace
43.22.11 Instalace rozvodů vody a kanalizace
43.22.12 Instalace topení, ventilace a klimatizace
43.22.2 Instalace rozvodů plynu
43.22.20 Instalace rozvodů plynu
43.29 Ostatní stavebně instalační práce
43.29.1 Ostatní stavebně instalační práce
43.29.11 Izolační práce
43.29.12 Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží
43.29.19 Ostatní instalační práce j. n.


43.3 Kompletační a dokončovací práce
43.31 Omítkářské práce
43.31.1 Omítkářské práce
43.31.10 Omítkářské práce
43.32 Truhlářské práce
43.32.1 Truhlářské práce
43.32.10 Truhlářské práce
43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43.33.1 Obkladačské práce
43.33.10 Obkladačské práce
43.33.2 Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43.33.21 Práce s teracem, mramorem, žulou a břidlicí
43.33.29 Tapetování a jiné obkládání stěn a pokládání podlahových krytin j. n.
43.34 Malířské, natěračské a sklenářské práce
43.34.1 Malířské a natěračské práce
43.34.10 Malířské a natěračské práce
43.34.2 Sklenářské práce
43.34.20 Sklenářské práce
43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce
43.39.1 Ostatní kompletační a dokončovací práce
43.39.11 Ozdobné práce
43.39.19 Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.
43.9 Ostatní specializované stavební práce
43.91 Pokrývačské práce
43.91.1 Pokrývačské práce
43.91.11 Práce na střešních konstrukcích
43.91.19 Ostatní pokrývačské práce
43.99 Ostatní specializované stavební práce j. n.
43.99.1 Izolační práce proti vodě
43.99.10 Izolační práce proti vodě
43.99.2 Lešenářské práce
43.99.20 Lešenářské práce
43.99.3 Beranění pilot; základové práce
43.99.30 Beranění pilot; základové práce
43.99.4 Betonářské práce
43.99.40 Betonářské práce
43.99.5 Montáž ocelových konstrukčních prvků
43.99.50 Montáž ocelových konstrukčních prvků
43.99.6 Zednické práce
43.99.60 Zednické práce
43.99.7 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí
43.99.70 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí
43.99.9 Ostatní specializované stavební práce j. n.
43.99.90 Ostatní specializované stavební práce j. n.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference