Zdanění dividend u právnických osob

 

Dividendy jsou součástí výsledku hospodaření právnických osob a uvádí se na řádku číslo 10 daňového přiznání.

Následně se pak příjmy z dividend

 • osvobozené od daně nebo
 • zdaněné srážkovou daní nebo
 • zahrnované do samostatného základu daně

vylučují ze základu daně z příjmů právnických osob. Ze základu daně se dále vyučují náklady související s příjmy osvobozenými od daně.

 

Výpočet daně

Případná daň se počítá zvrchu, t.j. z hrubé dividendy.

Pokud např. chceme rozdělit 900.000 Kč dividend, tak výpočet pro 15% zdanění je následující:

Daň = 900.000 * 0,15 = 135.000

K výplatě: 900.000 - 135.000 = 765.000 Kč.

 

V případě, že daň počítáme z vyplacených peněz, u totožného případu postupujeme následovně:

Vyplacená částka: 765.000

Dopočtená hrubá dividenda:  765.000 : 0,85 = 900.000

Daň 15%:  900.000 * 0,15= 135.000

 

 

Přijaté dividendy z České republiky

Pokud má společnost vyplácející dividendy sídlo v Česku, standardně vyplácí dividendy už zdaněné patnáctiprocentní srážkovou daní.

Dividendy ze zdrojů v ČR, které nesplňují podmínky pro osvobození od daně, podléhají  srážkové dani ve výši 15 %, kterou je povinen srazit a odvést plátce dividend. 

 

Přijaté dividendy ze zahraničí

Do samostatného základu daně se zahrnují dividendy ze zdrojů v zahraničí. Tyto příjmy uvádí právnická osoba v daňovém přiznání v brutto výši a aplikuje na ně sazbu 15 %.

 

Zdanění závisí na tom, zda plátce dividend je rezidentem ve státě, se kterým má Česko uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

 

Smlouva existuje

Proti příjmu ze zahraničí je pak možné u států, s nimiž má Česko dohodu o zamezení dvojímu zdanění, uplatnit zápočet daně zaplacené v zahraničí. Zdanění dividend je řešeno vždy v § 10 těchto smluv.

Smlouvy určují pro zamezení dvojího zdanění v případě dividend metodu prostého zápočtu daně. Musíme přitom testovat, zda v zahraničí nebyla ve skutečnosti použita sazba vyšší. Daň lze v takovém případě započítat pouze v té výši, do jaké mohla být sražena v souladu s příslušnou smlouvou.

Např. smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Spojenými státy v § 10 odst. 2 říká, že dividendy mohou být zdaněny ve státě, v němž je firma vyplácející dividendy rezidentem.

To vše v případě, že takto stanovená daň nepřesáhne 15%.

Pokud tedy česká fyzická či právnická osoba vlastní akce společnosti, která je rezidentem USA a úhrn zdanění hrubé částky dividend nepřesáhne 15%, je tato daň stržena v USA a dalšímu zdanění tyto dividendy v ČR nepodléhají (i když se příjem a zaplacená daň musí v přiznání uvést).

 

Smlouva neexistuje

Pokud tato smlouva uzavřena není, zápočet provést nelze. Možnost zápočtu je uvedana právě ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění, v zákoně o daních z příjmů nic takového nenaleznete.

Pokud jde o dividendy pocházející ze zdrojů v zemích, se kterými smlouva o zamezení dvojího zdanění není uzavřena, dojde zde k reálnému dvojímu zdanění. To může být zmírněno pouze tím, že se daň prokazatelně zaplacená v zahraničí vykáže jako daňově uznatelný náklad podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů.

 

Důkazní prostředky

Poplatník musí prokázat:

 • že se jedná skutečně o dividendu (nikoliv např. o příjem za službu)
 • že plátce je opravdu rezidentem státu, se kterým má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění
 • částku sražené daně

 

Účtování

Je třeba si dát pozor i na to, že některé české společnosti obchodované například na pražské burze mohou mít sídlo v zahraničí.

 

Pro účtovaní se použivají následující účty:

 • účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
 • účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
 • účet 315 - Ostatní pohledávky
 • účet 538 - Ostatní daně a poplatky

 

Navrhujeme vytvořit následující účty (pomohou nám správně vyplnit daňové přiznání):

 • 666.N1 - Dividendy zdaněné srážkovou daní z ČR (nedaňový účet - řádek přiznání 120)
 • 666.N2 - Dividendy osvobozené od daně z ČR (nedaňový účet - řádek přiznání 110)
 • 666.N3 - Dividendy ze zahraničí (nedaňový účet - řádek přiznání č. 130 a č. 331)
 • 538.N - Daně z dividend započitatelné (nedaňový účet - řádek přiznání č. 40 a č. 334)
 • 538.01 - Daně z dividend nezapočitatelné (daňový účet)

 

V bance zaúčtujeme příjem na saldokontní účet 315, osoba bude plátce dividendy.

Tento saldokontní případ vynulujeme následným interním dokladem.

Na interním dokladu bude osoba plátce dividendy.

Vždy musíme otestovat, zda sražená dividenda je dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, či nikoliv.

 

Příklad 1 - tuzemská dividenda

V bance jsme obdrželi dividendu z ČR, ve výši 85.000,- Kč, dividenda byla zdaněna srážkovou daní ve výši 15.000,- Kč (15%).

Interní doklad:

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Čistá dividenda z ČR 85.000 666.N1 D Ne
Příjem dividendy 85.000 315 MD -

 

Příklad 2 - zahraniční dividenda - soulad se smlouvou o zamezení dvojího zdanění

V bance jsme obdrželi dividendu z USA, ve výši 85.000,- Kč, dividenda byla v USA zdaněna ve výši 15.000,- Kč (15%). S USA máme uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění ve výši 15%.

Interní doklad:

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Hrubá dividenda ze zahraničí 100.000 666.N3 D Ano
Sražená daň, kterou lze započítat 15.000 538.N MD Ne
Příjem dividendy 85.000 315 MD -

 

Příklad 3 - zahraniční dividenda - není soulad se smlouvou o zamezení dvojího zdanění

V bance jsme obdrželi dividendu z USA, ve výši 70.000,- Kč, dividenda byla v USA zdaněna ve výši 30.000,- Kč (30%). S USA máme uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění ve výši 15%.

Interní doklad:

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Hrubá dividenda ze zahraničí 100.000 666.N3 D Ano
Sražená daň, kterou lze započítat 15.000 538.N MD Ne
Sražená daň, kterou nelze započítat 15.000 538.01 MD Ano
Příjem dividendy 70.000 315 MD -

 

Příklad 4 - zahraniční dividenda - není smlouva o zamezení dvojího zdanění

V bance jsme obdrželi dividendu z Afriky, ve výši 72.000,- Kč, dividenda byla v Africe zdaněna ve výši 18.000,- Kč. S Afrikou není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Interní doklad:

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Hrubá dividenda ze zahraničí 100.000 666.N3 D Ano
Sražená daň, kterou nelze započítat 18.000 538.01 MD Ano
Příjem dividendy 72.000 315 MD -

 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Seznam uzavřených smluv nalezenete zde.

Zdanění dividend je řešeno vždy v článku č. 10 těchto smluv.

 

Příklady:

Sazby daně jsou uvedeny pro případy, že nevlastníte větší podíl v dané společnosti (v tom případě je zdanění jiné viz smlouvy).

Stát Zdanění dividend v %
Rakousko 10
Německo 15

 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

 

Tuzemské dividendy

Tuzemské dividendy, které byly zdaněny srážkovou daní vyloučíme ze základu daně na řádku č. 120 - Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23, odst 4, písmeno a) zákona

 

Tuzemské dividendy, které jsou od daně osvobozeny napíšeme do řádku č. 110 - Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona.

 

Zahraniční dividendy

Nejdříve vyloučíme výnosy z dividend ze standardního záladu daně - řádek přiznání č. 130 - Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23, odst 4, písmeno b) zákona

Současně vyloučíme daň z dividend ze standardního záladu daně - řádek přiznání č. 40

 

Nyní příjmy z dividend napíšeme do samostatného základu daně:

Samostatný základ daně v daňovém přiznání nalezneme na řádcích 331 až 335.

Na řádku 331 se uvede součet přijatých dividend ze zahraničí před zdaněním (tedy v hrubé výši), které nejsou od daně osvobozeny.

Proti těmto příjmům nelze postavit v daňovém přiznání žádné výdaje, proto na výdaje nenajdeme v samostatném základu daně žádný řádek. 

Samostatný základ daně se zaokrouhluje na celé tisíce dolů.

 

Příklad

 • Obdrželi jsme dividendu z USA ve výši 75.000,- Kč
 • Zdanění dividendy proběhlo v USA ve výši 15%, tedy 15.000,- Kč
 • Celková hrubá dividenda je tedy 100.000 (75.000 + 15.000)

 

 

Přiznání vyplníme následovně:

Řádek Text Částka Poznámka
40 Vyloučíme strženou daň ze základu daně 15.000 -
130 Vyloučíme příjmy z dividend ze základu daně 100.000 -
- Zdanění dividend - -
331 Samostatný základ daně 100.000 včetně sražené daně
332 Sazba daně v % podle § 21 odst. 4 15 tuzemská sazba
333 Daň (ř.331 x ř.332) /100 15.000  
334 Zápočet daně zaplacené v zahraničí (nejvýše do částky na ř. 333) 15.000  
335 Daň po zápočtu (ř.333 - ř.334) 0  

 

Částka uvedená na řádku č. 331 se musí rozepsat na zvláštní příloze Samostatný základ daně:

Název Částka
Zahraniční divedendy 100.000

 

Legislativa

 

Zákon o daních z příjmů, § 20b

Samostatný základ daně

(1) Do samostatného základu daně se zahrnují veškeré příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí poplatníkům uvedeným v § 17 odst. 3 ze zdrojů v zahraničí v příslušném zdaňovacím období. Do samostatného základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně. Jednotlivý příjem z vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku anebo z obdobného plnění zahrnovaného do samostatného základu daně se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci. Obdobně se postupuje i u poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4, pokud příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynoucí ze zahraničí se přičítají jeho stálé provozovně umístěné na území České republiky. Toto ustanovení se nevztahuje na fondy penzijní společnosti.

(2) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, je součástí samostatného základu daně i část příjmů veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, podle odstavce 1; přitom tato část samostatného základu se stanoví

a) u společníka veřejné obchodní společnosti ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem,

b) u komplementáře komanditní společnosti ve stejném poměru, jakým je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře podle zvláštního právního předpisu.

 

Zákon o daních z příjmů, § 21

Sazba a výpočet daně

(4) Sazba daně 15 % se vztahuje na samostatný základ daně podle § 20b zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů.

 

Zákon o daních z příjmů, § 23

Základ daně

(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují

a) u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, v § 17 odst. 3 a u stálé provozovny příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,

b) příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 21 odst. 4,

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference