Anglický slovníček

 

 

EBIT - Zisk před zdaněním a úroky Earnings before Interest and Taxes
EBIDTA - Zisk před zdaněním, úroky a odpisy Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization Charges
Výkaz zisků a ztrát Profit and loss statement (P&L statment) nebo Earnings report
Rozvaha Balance sheet
Zisk Profit, earnings
Ztráta Loss
Aktiva Assets
Nemovitost Real estate
Pozemek Land
Majetek Property
Odpisy hmotého majetku Depreciation
Odpisy nehmotného majetku Amortization
Materiál na skladě Material in stock
Zboží na skladě Goods in stock
Cena pořízení Purchase price
Pořizovací cena Purchase cost nebo cost value
Pohledávky Receivable
Pohledávky po splatnosti Overdue receivable
Nedobytná pohledávka Bad debt
Pasiva Liabilities
Závazky Liability
Krátkodobé závazky Short-term liability
Dlouhodobé závazky Long-term liability
Náklady Costs
Mzdy Wage
Mzdové náklady Wages and salaries
Hrubá mzda Gross salary
Čistá mzda Net salary
Sociální pojištění Social insurance
Zdravotní pojištění Health insurance
Poplatky Charges
Úrok Interest
Úroková sazba Interest rate
Tržby Sales
Služby Services
Doklad Document
Dodací list Delivery note
Faktura Invoice
Faktura zálohová Proforma invoice
Splatnost Due date
Daň Tax
DPH VAT (Value-added tax)
Daň z příjmů právnických osob Corporate income tax
Daň z příjmů fyzických osob Income tax
Daň ze závislé činnosti Employment tax
Daň silniční Road tax
Základ daně Tax base
Sazba daně Tax rate
Přiznání k dani Tax return

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference