Úprava pozemku

 

Častým dotazem bývá, zda provedená terénní úprava pozemku je majetkem který se odepisuje nebo se jedná o běžné náklady.

 

Definice terénní úpravy

Terénní úprava pozemku se definuje v § 3 stavebního zákona:

(1) Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.

 

Proč se nejedná o technické zhodnocení pozemku

Pozemek jako takový zhodnotit nelze, nelze jej ani znehodnotit (opotřebovat).

Pozemek je část planety vyjádřený v m2 a dokud planeta existuje...

Z tohoto důvodu nemůžeme účtovat žádné technické zhodnocení.

Úpravami nám tedy vzniká "nový" majetek (pozemek zůstává stále stejný).

Český účetní standard č. 13 – dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, bod 5 Postup odpisování uvádí v 5.3. "O technickém zhodnocení se neúčtuje v případě pěstitelských celků trvalých porostů, dospělých zvířat a jejich skupin a majetku v účtové skupině 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný."

 

Majetek

O majetek se jedná v případě, že došlo na pozemku k terénním úpravám:

  • odvoz zeminy
  • navezení zeminy
  • srovnání zeminy

V tomto případě se jedná o pořízení majetku (hodnota prací musí být vyšší než 40.000,- Kč).

Dané výdaje se zaúčtují jako pořízení majetku  241211-Parky a zahrady.

Parky a zahrady se zařadí do 5.odpisové skupiny.

 

Běžné náklady

Za předpokladu, že nedošlo současně k terénním úpravám, tak se jedná o běžné náklady daného roku.

Budeme-li muset upravit pozemky například vysypáním štěrkových chodníků bez zpevněných obrubníků, nejedná se v tomto případě o stavbu, ale o provozní výdaje související s vlastnictvím pozemků. Obdobným způsobem lze postupovat v případě osázení travnaté plochy ozdobnými rostlinami nebo umístěním skalky. Koordinační výbor z 19.3.1997, viz bulletin KDP 2/1997 – tráva, stromy, keře, kamenité chodníčky jsou provozním nákladem bez časového rozlišení.

Typické provedené práce:

  • zatravnění
  • výsadba stromů
  • výsadba květin
  • zavlažování
  • chodníčky...

Vynaložené náklady se účtují na účet 501.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference