Úhrada faktury

 

Jak postupovat při evidenci tržeb při úhradě faktury najdeme v Metodickém pokynu k aplikaci zákona o EET ze dne dne 31.8.2016, který vydalo Generální finanční ředitelství.

 

Úhradu faktur najdeme v bodě 2.2.1:

Pro účely evidence tržeb není podstatné, zda k transakci byla či nebyla vystavena faktura, popř. jaká forma úhrady (např. v hotovosti nebo bankovním převodem) je na ní uvedena.

Podstatné je, jakým způsobem byla příslušná částka fakticky zaplacena.

Pokud byla částka uvedená na faktuře nebo její část uhrazena v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem, vzniká poplatníkovi povinnost tržbu zaevidovat .

 

V případě plátce DPH jsou v datové zprávě uváděny i údaje o DPH, které se k evidované tržbě vztahují.

Je-li částka uvedená na vystavené faktuře zaplacena bezhotovostně nebo např. složením hotovosti na účet v bance, povinnost zaevidovat tržbu nevzniká.

V případě částečné úhrady faktury, která obsahuje dvě sazby DPH, budou částky DPH uváděné v datové zprávě s ohledem na dvě použité sazby na vydané faktuře zohledněny poměrem nebo si poplatník sám stanoví, která sazba se k příslušné částce vztahuje, neboť ZoET rozdělení nijak neupravuje

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference