Poštovní služby

 

Poštovní služby provádí pouze držitel poštovní licence.

 

Nemůžete tedy fakturovat poštovní služby s nulovou sazbou (pokud tedy nejste Čeká pošta).

Vy jste totiž  žádnou poštovní službu neprovedli, jen jste ji nakoupili od České pošty.

Je to stejné, jako byste nakoupili nějaké zboží od neplátce a chtěli toto zboží fakturovat také bez DPH. To prostě nejde.

 

Z toho plyne, že pokud použijete pro odeslání zboží poštovní služby, tak tuto položku musíte rozpustit do ceny zboží.

Přeprava je vedlejší plnění, kdy sazba DPH se určí podle plnění hlavního.

Přepravu (odeslání poštou) můžete vyjádřit novou položkou na faktuře nebo ji můžete zahrnou přímo do ceny zboží.

 

Dříve byla v zákoně možnost přefakturace (kdy šlo přefakturovat poštovné), tak ale již v zákoně není.

 

Zákon o DPH


§ 52 - Základní poštovní služby a dodání poštovních známek

(1) Základní poštovní službou se pro účely tohoto zákona rozumí základní služba podle zákona upravujícího poštovní služby poskytovaná držitelem poštovní licence obsažená v této licenci.

(2) Dodáním poštovních známek se pro účely tohoto zákona rozumí dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku nebo dodání dalších obdobných cenin s tím, že částka za tato dodání nepřevyšuje nominální hodnotu nebo částku podle poštovních ceníků.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference