Upravený výkaz zisku a ztáty

 

Daňová evidence

Jak upravit výkazy pro OSVČ vedoucí daňovou evidenci,  najdeme v příloze č.2 výzvy Covid - nepokryté náklady.

Doplňující kritéria pro subjekty,které nejsou účetní jednotkou.

Subjekty, které nejsou účetní jednotkou, do Upraveného výkazu zahrnou skutečné příjmy a výdaje za Rozhodné  období vstupujícído  daňového  základu/do  dílčího  základu  daně  z podnikání, a  to  na základě daňové evidence vedené dle § 7b zákona o daních zpříjmů.

Jako Upravený výkaz pak žadatel předloží přehled skutečných příjmů a výdajů za Rozhodné období v sumarizované podobě a členění dle § 7b zákona o daních z příjmů.

Příslušná daňová evidence může být vyžadována administrátorem projektu ke kontrole předloženého Upraveného výkazu.

 

Účetnictví

Jak upravit výkazy najdeme v příloze č.2 výzvy Covid - nepokryté náklady.Žadatel předloží Upravený výkaz sestavený za rozhodné období. 

Tento  Upravený výkaz vychází z účetnictví  žadatele,  na  jehož  základě  žadatel  sestavuje  svoji  roční  účetní  závěrku za rok 2021.

Pokud tedy máme rozhodné období ledan až březen 2021, upravený výkaz bude za toto období.

Výkaz se vyplňuje v tisících Kč.

 

Výnosy a náklady mohou být uplatněny pouze podle pravidel:


1. Žadatelé uvedou do Upraveného výkazu náklady a výnosy za Rozhodné období při respektování účetní zásady věcné a časové souvislosti.

2. Do  Upraveného  výkazu lze  zahrnout  pouze  náklady, které jsou  také  daňově uznatelnými náklady

3. Do Upraveného  výkazu lze  zahrnout  pouze provozní náklady příčinně  související  svýnosy uvedenými níže v bodech I. až III

4. Obdržené dotace se vykazují samostatně v Přehledu o dotacích, a tedy se nezahrnují do výnosů (příjmů) Upraveného výkazu a pro účely výpočtu nepokrytých nákladů jsou započteny až následně dle Tabulky 4a a 4b.

 

Náplň výkazu

Pro přehlednost zdůrazňujeme pro jednotlivé položky Upraveného výkazu následující pravidla:

 

I. a II. Tržby zprodeje výrobků a služeb a tržby za prodej zboží

Odpovídají výnosům zpodnikatelské činnosti dosaženým za Rozhodné období.


III. Ostatní provozní výnosy

odpovídají ostatním provozním výnosům dosaženým za Rozhodné období a neuvedeným pod bodem I. a II.
Mezi takové výnosy patří například:

 • 1.výnosy(tržby)zprodeje dlouhodobého majetku
 • 2.výnosy (tržby) zprodaného materiálu;
 • 3.přijaté pojistné znáhrad škod, přebytky majetku zjištěné při inventarizaci, aj.

 

D. Osobní náklady

mzdové náklady, náklady na zdravotní a sociální pojištění, ostatní osobní náklady.

Osobní náklady na zaměstnance v dané pozici v přepočtu na jeden měsíc nesmí překročit průměrné měsíční osobní náklady na tuto pozici v roce 2019, nebo vroce 2020.

Do osobních nákladů nesmí být zahrnuty  dobrovolné benefity  vyplacené  zaměstnancům,  které  neprošly  přes  zúčtování  mzdy zaměstnance a nejsou zaznamenány ve mzdovém listu zaměstnance.

 • 1.mzdové náklady -mohou být zahrnuty pouze mzdové náklady za zaměstnance, kteří byli zaměstnáni u žadatele v Rozhodném období a kterým náleží za Rozhodné období mzda;
 • 2.náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit za zaměstnance;
 • 3.ostatní  osobní  náklady –zde mohou  být  zahrnuty  odměny  členů  statutárních  a dozorčích orgánů  právnických  osob  podle  smluv  uzavřených  před  Rozhodným obdobím nebo vprůběhu Rozhodného období a platných v Rozhodném období, a to pouze odměny náležející těmto členům za činnost provedenou vprůběhu Rozhodného období, nejvýše však do částky nepřesahující hrubou měsíční mzdu ve výši 35 402 Kč;


E. Úpravy hodnot v provozní oblasti

Odpisy neodepsaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku maximálně ve výši tří dvanáctin (3/12) ročního odpisu vypočteného pro tento majetek

Odpisy nelze do Upraveného výkazu zahrnout dle § 30a zákona o daních zpříjmů, ale je možné tyto odpisy u  neodepsaného dlouhodobého  hmotného  a  nehmotného  majetku zahrnout  do Upraveného výkazu dle § 31 nebo §32 zákona o daních zpříjmů;

Opravné položky a odpisy pohledávek budou zahrnuty do Upraveného výkazu dle právních předpisů upravujících daň zpříjmů

Dočasné  nebo  trvalé  snížení  hodnoty  aktiv  lze uplatňovat  pouze  do  výše  stanovené  dle právních předpisů upravujících daň zpříjmů.


F. Ostatní provozní náklady:

 • 1. daňová  zůstatková  hodnota (dle  tabulky  1  „zůstatková cena“) prodaného  dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • 2. náklady na prodej materiálu, a to ve výši daňově uznatelných nákladů
 • 3. daně a poplatky –v Upraveném výkazu nebude zohledněna splatná ani odložená daň zpříjmu, silniční daň, daň znemovitostí a daň zpřevodu nemovitostí za Rozhodné období
 • 4. rezervy mohou být zahrnuty jen do výše dle právních předpisů upravujících daň z příjmů;
 • 5. jiné provozní náklady –do nákladů nesmí být zahrnuty sankce a pokuty.

 

IV. Výnosy zdlouhodobého finančního majetku-podíly

 

V.Výnosy z ostatníhodlouhodobého finančního majetku

 

VI.Výnosové úroky a podobné výnosy

 

G. Náklady  vynaložené  na  prodané  podíly

budou  zahrnuty  do  Upraveného  výkazu do  výše dle právních předpisů upravujících daň zpříjmů.

 

H. Náklady související sostatním dlouhodobým finančním majetkem

mohou být zahrnuty finanční náklady pouze do výše nákladů, které jsoudaňově odečitatelným nákladem podle českých daňových předpisů.

 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

mohou být zahrnuty do Upraveného výkazu pouze do výše dle právních předpisů upravujících daň zpříjmů.

 

J. Nákladové úroky a podobné náklady

mohou být zahrnuty do Upraveného výkazu pouze do výše dle právních předpisů upravujících daň zpříjmů.

 

VII. Ostatní finanční výnosy

 

K. Ostatní finanční náklady

mohou být zahrnuty do Upraveného výkazu pouze do výše dle právních předpisů upravujících daň zpříjmů.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference