Rodičovská dovolená

 

Po skončení mateřské dovolené je možno čerpat čerpat rodičovskou dovolenou, maximálně však do 3 let věku dítěte.


 
Poskytnutí jakéhokoliv dalšího volna po dosažení tohoto věku už závisí na dohodě se zaměstnavatelem (samozřejmě pokud se v mezidobí nenarodí další dítě).
Jedná se pak o tzv. „neplacené volno“.

 

Délka rodičovské dovolené

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni na její žádost rodičovskou dovolenou.

Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené, a to v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (§ 196 ZP).

Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně (§ 198 odst. 1 ZP).

 

Vzhledem k tomu, že rodičovská dovolená se poskytuje na žádost a v rozsahu, o jaký matka požádá, nemusí žádat o rodičovskou dovolenou ihned po skončení mateřské dovolené, ale i kdykoli později (například od 1 roku věku dítěte).

O rodičovskou dovolenou může požádat na dobu například 2 dnů, 1 týdne, 3 měsíců, jednoho roku, do dvou let věku dítěte apod., a to i opakovaně.

 

Rodičovská dovolená se však poskytuje nejpozději do dne, kdy dítě dosáhne tří let věku.

 

Záleží tedy jen na zaměstnankyni, na jak dlouhou dobu a kolikrát o rodičovskou dovolenou požádá.

 

Z judikatury lze dovodit, že pokud zaměstnankyně požádá o poskytnutí rodičovské   dovolené,  aniž uvedla její délku, je třeba vycházet z toho, že jde o dobu do dosažení tří let věku dítěte ((Rc)13 Co 413/95).

 

Návrat do práce

V případě, že zaměstnankyně požádá o rodičovskou dovolenou například až do 3 let věku dítěte, zaměstnavatel jí není povinen umožnit dřívější návrat do práce (zejména v případě, že na její místo přijal jiného zaměstnance na dobu určitou), s výjimkou případů uvedených v § 198 odst. 2 až 4 ZP.

 

Žádost o dovolenou

Zákon nestanoví formu žádosti o rodičovskou dovolenou, o rodičovskou dovolenou lze tedy žádat i ústně.

Aby se ale předešlo případným sporům, velice doporučujeme písemnou formu.

 

Práce při rodičovské dovolené

Částka, kterou si lze v půběhu čerpání rodičovské dovolené vydělet, není nijak omezena.

Nedojde tedy ke krácení příspěvku.

Je možnost  uzavřít jak pracovní smlouvu, tak i dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Žádné omezení nejsou, zaměstnankyně může pracovat i u původního zaměstnavatele (kde čerpá rodičovskou dovolenou) na původní proacvní smlouvu.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference