Postup vyplnění ELDP

 

1. Identifikace pojištěnce

Zde vyplňte údaje o pojištěnci

 

2. Průběh pojištění v daném roce 

Kód:
Kód se vyplňuje v trojmístném tvaru:
 
1. pozice:

Druh výdělečné činnosti - např.:

 • 1 = jeden pracovní poměr u zaměstnavatele
 • A = dohoda o pracovní činnosti
 • T = dohoda o provedení práce

 
2.pozice:

Slouží k rozlišení následujících situací:

 • P = příjmy (po skončení výdělečné činnosti jsou dodatečně zúčtovány příjmy)
 • D = důchodový věk
 • V = výjimka (např. pro pojištěnce vykonávající vojenskou službu)
 • + = použije se, pokud se nejedená o výše zmíněné situace

 
3. pozice:

Slouží pro členy statutárního orgánu, dozorčí rady a společníky

 •  S = statutární zástupce obchodní společnosti nebo družstva
 •  + = použije se, pokud se nejedná o statutárního zástupce

 
Příklad 1: Zaměstnanec má jeden pracovní poměr u zaměstnavatele, současně je v důchodovém věkui. Kód bude 1D+.
Příklad 2: Zaměstnanec má jeden pracovní poměr u zaměstnavatele, současně je jednatelem společnosti. Kód bude 1+S.
Příklad 3: Zaměstnanec má jeden pracovní poměr u zaměstnavatele. Kód bude 1++.

 

MR:

MR znamená zaměstnání malého rozsahu. Uvede se písmeno:

 • A - jedná-li se o zaměstnání malého rozsahu
 • N - nejedná-li se o zaměstnání malého rozsahu (spadá sem i dohoda o provedení práce)

 
Od - do:

Uvede se období výdělečné činnosti v daném roce.

Datum se zadává ve formátu bez roku.

Např.: 01.01. - 31.12.

 

Při opakovaném zahájení výdělečné činnosti v témže kalendářním roce po přerušení se pokračuje v záznamech na tomtéž ELDP na jeho druhém, příp třetím řádku s uvedením nového intervalu "Od - do".


V případě, že občan do tří měsíců u téhož zaměstnavatele zahájil znovu výdělečnou činnosti a pro její zápis je využit druhý, příp i třetí řádek ELDP, vztahuje se údaj "Výdělečná činnost od" k nejstarší výdělečné činnosti vykázané na tomto ELDP.

Dny:

Uvede se počet dní trvání výdělečné činnosti

Například, pokud pracuje celý rok, uvede se 365.

 
Kolonky 1 -12 označují kalendářní měsíce.

V případě, že se daný měsíc nepovažuje za dobu pojištění, označí se písmenem X.
 
Za dobu pojištění se nepovažuje měsíc, ve kterém nebyly dosaženy započitatelné příjmy do vyměřovacího základu např mateřská od doby porodu a rodičovská dovolená.
První křízek bude v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém se dítě narodilo. Výjimkou je porod 1.dne v měsíci - křížek bude již v měsíci porodu.
 
Za dobu pojištění u členů statutárních orgánů se také nepovažuje měsíc, kdy jejich zaměstnavatel neodvedl pojistné. Vyměřovací základ se poníží o částky připadající na jednotlivé měsíce, které nejsou dobou pojištění.
Je-li dlužné pojistné (nikoliv penále) zaplaceno do 3 let od splatnosti, vytvoří se opravný ELDP.

 

Vyloučené doby:

uvede se počet kalendářních dnů např:
- dočasné pracovní neschopnosti
- ošetřovného
- v případě čerpání mateřské dovolené před porodem se započítají pouze dny do porodu

 

Vyměřovací základ:

uvede se úhrn započitatelných příjmů do vyměřovacího základu.
Vyměřovací základ se uvádí v plné výši bez ohledu na skutečnost, že pojistné se odvádí pouze z dosaženého maximálního vyměřovacího základu.

 

2.1. Průběh pojištění v daném roce  - nemoc

Zaměstnanec byl nemocný od 8.1. do 20.3., tj celkem 72 kalendářních dnů.

Kolonka označující kalendářní měsíce se nezaškrtne žádná (i přesto, že zaměstnanec měl v únoru vyměrovací základ nulový), pouze se ve vyloučené době uvede 72 dnů.

 

2.2. Průběh pojištění v daném roce  - neplacené volno

Pokud zaměstnanec čerpá neplacené volno po celý měsíc a v tomto měsíci nemá zúčtovaný příjem, tak se daný měsíc v ELDP vykřížkuje.

O tyto dny se poníží počet dní ve sloupci „Dny“ a do vyloučených dob se neuvádí.


Pokud zaměstnanec čerpá neplacené volno jen část měsíce, tato doba se do ELDP nepromítá. Neplacené volno není pro účely důchodového pojištění vyloučenou dobou.

 

2.3. Průběh pojištění v daném roce  - porod

Zaměstnankyně porodila 18.10. - za měsíc říjen bude 17 vyloučných dnů

 

2.4. Průběh pojištění v daném roce  - jednatel neplatí sociální pojistné

Zaměstnanec - jednatel má měsíční vyměřovací základ 10 tis.

Zaměstnavatel neodvedl pojistné za měsíce listopad a prosinec.

Kolonky 11 a 12 se označí křížkem.

Roční základ (12 měsíců * 10.000 = 120.000) se sníží o počet měsíců po které nezaplatil pojistné (2 měsíce * 10.000, t.j. vyměřovací základ bude 100.000).

 

2.5. Průběh pojištění v daném roce - dodatečné zúčtované příjmy

Jestliže jsou po skončení účasti na pojištění dodatečně zúčtovány příjmy započitatelné do vyměřovacího základu např. náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou, tak se údaje o průběhu výdělečné činnosti daného kalendářního roku rozepisují do dvou řádků, kdy se ve druhém řádku uvedou údaje o dodatečně zúčtovaných příjmech. Druhým znakem trojmístného kódu bude písmeno "P" (příjmy). Údaj Od - Do zůstane nevyplněn.

 

Příklad:

Zaměstnanci k 15.1.2015 skončí pracovní poměr. Současně je od 1.12.2014 v dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada za nemoc za rok 2015 činí 0,- Kč. Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou činí 10 000,- Kč.
1. řádek: kód 1++, od - do 1.1. - 15.1., vyloučené doby 15, vyměřovací základ 0,-
2. řádek: kód 1P+, od - do nevyplněno, vyloučené doby nevyplněno, vyměřovací základ 10 000,-  

 

3. Identifikační údaje zaměstnavatele

Výdělečná činost od

Vyplňuje se jen, byla - li výdělečná činnost konkrétního pojištěnce započata před kalendářním rokem, za který je ELDP veden.

 

Příklad:

Vyplňujeme ELDP za rok 2013.

Pokud zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v roce 2013, kolonka zůstane prázdná. Datum nástupu je již v kolonce Od-Do.

Pokud zaměstnanec nastoupil před rokem 2013, např. 1.3.2011, do kolonky napíšeme 1.3.2011.

 

Příklad:

V případě, že občan do tří měsíců u téhož zaměstnavatele zahájil znovu výdělečnou činnosti a pro její zápis je využit druhý, příp i třetí řádek ELDP, vztahuje se údaj "Výdělečná činnost od" k nejstarší výdělečné činnosti vykázané na tomto ELDP.

Vyplňujeme ELDP za rok 2013.

Zaměstnanec pracoval od 3.9.2012 do 30.6.2013

Zaměstnanec znovu pracoval od 3.9.2013 doposud.

Do kolonky Výdělečná činnost od napíšeme datum 3.9.2012

  

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference