Zjednodušený daňový doklad

 

Zjednodušený daňový doklad lze vystavit pro platbu do 10 tisíc Kč.

Náležitosti zjednodušeného daňového dkladu řeší § 30 zákona o DPH.

Od 1.1.2013 není možné činit na vydaném daňovém dokladu žádné následné úpravy či doplnění.

 

Kdy nelze vystavit zjednodušený daňový doklad

Do 31.12.2012 byl určen pouze pro platby v hotovosti nebo kartou.

Od 1.1.2013 toto omezení zaniklo a doklad můžeme vystavit pro jakékoliv úhrady, tedy i bezhotovostní.

Doklad nelze vystavit v případě:

 • dodání zboží do EU na které se vztahuje osvobození s nárokem na odpočet
 • zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku
 • uskutečnění plnění u něhož je povinnen přiznat daň zákazník
 • prodeje tabákových výrobků za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele

 

Náležitosti daňového dokladu

V zákoně jsou uvedeny údaje, které zjednodušený daňový doklad proti standardnímu daňovému dokaldu nemusí obsahovat (§ 30a zákona o DPH).

Daňový doklad nemusí obsahovat :

 • označení osoby, pro  terou se plnění uskutečňuje
 • DIČ osoby pro kterou se plnění uskutečňuje
 • jednotkovou cenu bez daně
 • základ daně
 • výši daně

Neobsahuje li zjednodušený doklad výši daně, musí obsahovat cenu celkem včetně DPH.

 

Zjednodušený daňový doklad tedy musí obsahovat:

 • označení osoby která plnění uskutečňuje (prodávající)
 • DIČ osoby která plnění uskutečňuje (prodávající)
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • den vystavení daňového dokladu
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení
 • sazbu daně
 • cenu celkem včetně DPH

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference