Zákonné opravné položky k pohledávkám vzniklých po 1.1.2014

 

Od roku 2014 došlo ke zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám.

Toto zjednodušení se týká pouze pohledávek které vznikly po 1. lednu 2014.

(viz. čl. IV přechodného ustanovení zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů).

Datum vzniku pohledávky je datum dodání zboží, služeb..(t.j. datum zdanitelného plnění).

Nejedná se tedy o datum splatnosti dané pohledávky.

Tvorba zákonných opravných položek je daňovým nákladem.

 

Tvorba opravné položky u pohledávek do 30.000 Kč

Dle § 8c zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů se mohou vytvářet opravné položky k pohledávkám do 30.000,- Kč ve výši 100% v případě, že jsou dodrženy následující podmínky:

 • pohledávka vznikla po 1.1.2014
 • rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku nepřesáhla 30.000,- Kč
 • od konce sjednané doby splatnosti uplynulo nejméně 12 měsíců
 • celková hodnota pohledávek vůči témuž dlužníkovi nepřasahuje 30.000,- Kč

 

Tvorba opravné položky u pohledávek nad 30.000 Kč

Dle § 8a zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů se mohou vytvářet opravné položky k následujícím pohledávkám dle následujícíh pravidel:

 • pohledávka vznikla po 1.1.2014
 • není omezena výše pohledávky
 • u pohledávek nad 200.000 se nevyžaduje zahájení soudního řízení (za předpokladu, že pohledávka nebyla nabyta postoupením)

 

Doba od konce splatnosti pohledávky Výše opravné položky Poznámka
18 měsíců (558 dní) 50% -
30 měsíců (930 dní) 100% do 1.1.2015 bylo 36 měsíců

 

Tvorba opravné položky u pohledávek nabytých postoupením nad 200.000,- Kč

Dle § 8a, odst.2) zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů se mohou vytvářet opravné položky k pohledávkám nabytým postoupením jejichž hodnota v okamžiku vzniku byla vyšší než 200.000,- Kč pouze za předpokladu, že bylo zahájeno soudní řízení a poplatník se řízení řádně účastní.

 

Zákon o rezervách

 

§ 8a Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994

(1) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, jejichž tvorba je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) a ke kterým nejsou vytvářeny opravné položky podle § 5 a 5a, mohou v období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, za podmínky, že od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než

 • a) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
 • b) 30 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.

(2) U pohledávky nabyté postoupením, jejíž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku byla vyšší než 200000 Kč, se mohou tvořit opravné položky podle odstavce 1 pouze v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a které je

 • a) rozhodčím řízením,
 • b) soudním řízením, nebo
 • c) správním řízením.

(3) Opravné položky podle odstavce 1 nelze uplatnit u pohledávek již odepsaných na vrub výsledku hospodaření a dále u pohledávek vzniklých

 • a) za členy obchodní korporace za upsaný vlastní kapitál,
 • b) mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů.

(4) Opravné položky vytvořené podle odstavce 1 se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci nebo pokud pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena, se promlčela, popřípadě nastaly důvody, za nichž se odpis pohledávky považuje za výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle ustanovení zákona o daních z příjmů.

 

§ 8c

Nepostupuje-li poplatník u nepromlčené pohledávky podle § 5, 5a, 6, 8, 8a a 8b, může v období, za které se podává daňové přiznání, vytvořit opravnou položku až do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství pouze v případě, že

 • a) se nejedná o pohledávku vymezenou v § 8a odst. 3,
 • b) rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřesáhne částku 30 000 Kč,
 • c) od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců, a
 • d) celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje postup podle tohoto ustanovení, nepřesáhne za období, za které se podává daňové přiznání, částku 30 000 Kč.

O pohledávce, k níž byla vytvořena opravná položka podle tohoto ustanovení, je poplatník povinen vést samostatnou evidenci.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference