Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

 

1. Do počtu odpracovaných hodin se započítávají všechny skutečně odpracované hodiny (tzn. i hodiny odpracované přesčas) zaměstnanci v pracovním poměru, včetně zaměstnanců pracujících na místech obsazovaných volbou nebo jmenováním.

2.    Do počtu odpracovaných hodin se nezapočítávají hodiny:

 • odpracované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce). 
 • odpracované zaměstnanci, na jejichž zaměstnávání se povinnost uvedená v § 81 zákona o zaměstnanosti nevztahuje (§ 147 zákona o zaměstnanosti - příslušníci a vojáci z povolání ve služebním poměru, zaměstnanci obce zařazení do obecní policie a báňští inspektoři, od 1. 4. 2012 členové výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby),


3.    Počet odpracovaných hodin se zvyšuje o neodpracované hodiny:

 • v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,
 • v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské,
 • z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele,
 • z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu nebo mu podle § 192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti,
 • v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží ošetřovné.


4.    Do počtu neodpracovaných hodin, o které se zvyšují odpracované hodiny, se započítávají pouze hodiny, které by zaměstnanec odpracoval v rámci rozvržení své pracovní doby.

5.    Do počtu neodpracovaných hodin, o které se zvyšují odpracované hodiny, se nezapočítávají:

 • doby pracovní neschopnosti, za které nejsou poskytovány dávky nemocenského pojištění,
 • doby, za které jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, ale které nejsou pracovní neschopností (mateřská dovolená).


6.    Celkovou stanovenou týdenní pracovní dobou bez svátků se rozumí fond pracovní doby bez svátků, stanovený u zaměstnavatele nebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • Jestliže zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance v různých pracovních režimech (např. jednosměnný a směnný provoz), zjišťuje se průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v každém pracovním režimu samostatně a součet průměrných přepočtených počtů z jednotlivých pracovních režimů, který se provádí na dvě platná desetinná místa, tvoří celkový roční přepočtený počet zaměstnanců zaměstnavatele.
 • K individuálním úpravám pracovní doby se nepřihlíží, použije se při nich celkový roční fond pracovní doby, odpovídající fondu pracovní doby zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu v příslušném pracovním režimu. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a u domáckých zaměstnanců se vychází z nominálního fondu pracovní doby.


Vysvětlení: Jedná se např. o tzv. krátké a dlouhé týdny. Pokud není stanovená týdenní pracovní doba uvedena v pracovní smlouvě, zaměstnavatel je dle § 31 zákoníku práce povinen seznámit fyzickou osobu s pracovními podmínkami a zároveň je dle § 37 zákoníku práce povinen informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru, kdy sděluje údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení.

 V případě zkrácení stanovené týdenní pracovní doby kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem (bez snižování mzdy) zaměstnavatel zjišťuje fond pracovní doby dle počtu pracovních dnů v kalendářním roce. Kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis doloží při kontrole. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby nemůže být uplatněno organizační složkou státu.

 7.    Provozuje-li zaměstnavatel svou činnost pouze po část kalendářního roku, součet odpracovaných a neodpracovaných hodin se dělí pouze poměrnou částí celkového ročního fondu pracovní doby připadající na ty měsíce, ve kterých byla činnost vykonávána. Došlo – li k zahájení nebo ukončení činnosti v průběhu kalendářního měsíce, započítává se tento měsíc do poměrné části celkového ročního fondu pracovní doby jako celý.

Počátkem provozování činnosti zaměstnavatele se rozumí přijetí prvního zaměstnance do pracovního poměru.

8. Výpočet průměrných přepočtených počtů zaměstnanců se zjišťuje na dvě platná desetinná místa (zaokrouhleně).


Příklad výpočtu

1. Odpracované hodiny

Spočítáme odpracované hodiny včetně přesčasů u zaměstnnaců kteří mají pracovní smlouvu (nebereme v úvahu dohody o pracovní činnosti ani dohody o provedení práce).

 

2. Hodiny nepřítomnosti

Spočítáme hodiny následujících nepřítomností:

 • Dovolená
 • Nemoc
 • OČR
 • Ošetřování u lékaře
 • Pohřeb, svatba..

Nepočítáme hodiny následujích nepřítomností:

 • Mateřská dovolená
 • Rodičovská dovolená

Spočítáme dny nepřítomnosti a vynásobíme je denní pracovní dobou daného zaměstnance.

 

3. Pracovní fond
Přepočtený stav zaměstnanců je přepočtený stav zaměstnanců na 8 nebo 7,5  hodinovou pracovní dobu podle toho s jakým fondem pracovní doby firma pracuje.

Neuvažuje se s individuální pracovní dobou zaměstnance.

V roce 2014 je 252 pracovních dní.

Při 8 hodinové pracovní době je fond ve výši 252 dní * 8 hodin = 2.016 hodin

 

Výpočet:

Přepočetený počet zaměstnanců = (Odpracované hodiny + Hodiny nepřítomnosti) / Pracovní fond

Výsledek se zaokrouhlí na 2 desetinná místa.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference