Přiznání k DPH

 

Přiznání k DPH rozlišujeme jako:

  • řádné
  • opravné
  • dodatečné

 

Řádné přiznání

Řádné přiznání se podává do 25. dne následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období (měsíc nebo čtvrtletí).

Řádné přiznání je to, které podáte za zdaňovací období jako první.

 

Pokud ale uděláte v řádném přiznání chybu, můžete podat přiznání opravné nebo dodatečné.

Rozdíl je v tom, zda stihnete ještě původní termín pro podání.

  • pokud ano, jedná se o přiznání opravné
  • pokud ne, jedná se o přiznání dodatečné

 

Opravné přiznání

V případě, že si plátce uvědomí chybu podaného řádného přiznání ještě do termínu, kdy mělo být podáno řádné přiznání, může vystavit opravné přiznání.

Opravné přiznání zcela nahrazuje původní řádné podání a stává se vlastně přiznáním řádným.

Z tohoto důvodu se opravné přiznání vyplňuje vždy celé znovu.

 

Dodatečné přiznání

Zjistí-li daňový subjekt, že jeho daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší než jeho poslední známá daňová povinnost, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné přiznání nebo hlášení. V dodatečném daňovém přiznání nebo hlášení uvede daňový subjekt i den zjištění důvodů pro jeho podání. V této lhůtě je dodatečná daň též splatná.

 

Dodatečné přiznání není plnohodnotné a proto se v něm uvádí pouze rozdíly mezi řádným a dodatečným daňovým přiznáním

 

Opravné dodatečné daňové přiznání k DPH

Pokud by po odeslání dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty plátce opět zjistil chybu, pak do konce lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání (t.j. do konce měsíce následující po datu zjištění) podává opravné dodatečné daňové přiznání k DPH

Opravné dodatečné daňové přiznání se podává se všemi údaji z původního dodatečného daňového přiznání doplněné o rozdíl, k již podanému přiznání. K původnímu podanému dodatečnému přiznání se nepřihlíží.

 

Vrácení DPH za pohledávky v insolvenci

Do přiznání se základ daně vůbec neuvádí, uvádí se pouze daň.

Daň se uvede na dvou řádcích:

  • řádek č. 1
  • řádek č. 33

 

Předpis účtující vratku DPH má nastaven řádek č.33.

To proot, aby na první pohled bylo zřejmé, že došlo k vrácení DPh za pohledávkami v insolvenci.

Nezapomeňte, že danou hodnotu (z řádku 33) musíte na přiznání ručně odečíst i k řádku č.1

 

(Dlužník provede opravu výše daně, tj. snížení nároku na odpočet daně na řádku 40, resp. 41 a hodnota pohledávek evidenčně na řádku 34.)

 

Věřitel je povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání:

  • kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl opravu výše daně v daném daňovém přiznání
  • výpis z evidence pro daňové účely podle § 100 odst. 6 zákona o DPH, ve které sumarizuje veškeré opravy výše daně provedených v daném daňovém přiznání

 

Formát výpisu z evidence není nikde definován.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference