Likvidace majetku

 

Likvidaci majetku provádíme obvykle z důvodů:

  • opotřebení majetku
  • škody

 

Způsob likvidace musíme Finančnímu úřadu prokázat.

Doporučujeme vyhotovit protokol s uvedením:

  • důvodu likvidace
  • způsobu likvidace,
  • místa a času likvidace,
  • specifikace likvidovaných předmětů,
  • množství
  • způsobu naložení s likvidovanými předměty,
  • pracovníků zodpovědných za provedení likvidace.


Doporučení:
Pro lepší průkaznost před FÚ je dobré aby dané zásoby zlikvidovala jiná firma která nám potvrdí převzetí.

 

Likvidace v důsledku opotřebení

V případě vyřazení odepisovaného majetku likvidací z důvodu opotřebení, je jeho zůstatková cena daňovým nákladem (viz. § 24 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona o daních příjmů.

 

Likvidace v důsledky škody

V případě vyřazení hmotného majetku v důsledku škody je daňovým nákladem zůstatková cena jen do výše náhrad (např. od pojišťovny).

 

Živelná pohroma

V případě vyřazení hmotného majetku v důsledku živelné pohromy je daňovým nákladem zůstatková cena.

 

Škoda zůsobená neznámým pachatelem

V případě vyřazení hmotného majetku v důsledku škody způsobené neznámým pachatelem je daňovým nákladem zůstatková cena.

K tomuto vyřazení potřebujeme potvrzení od policie.

 

 

§ 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také

a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33),

b) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v písmenu c) a § 25, a to u

1. pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, při jejich vyřazení,

2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat; v případě vypořádání hmotného majetku při zániku práva stavby se postupuje obdobně,

3. hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle jiných právních předpisů, snížená o přijaté dotace na jeho pořízení.

Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem poměrná část zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je stavební dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením. Obdobně se toto ustanovení vztahuje na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, jehož účetní odpisy jsou výdajem podle písmene v),

c) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) vyřazeného v důsledku škody jen do výše náhrad s výjimkou uvedenou v písmenu l). Obdobně se toto ustanovení vztahuje na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle zvláštního právního předpisu,20) jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle písmene v)

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference